Zastupování OZP v rámci ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů osob se  zdravotním postižením. NRZP ČR spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi. Poskytuje informace členským organizacím o připravovaných změnách v legislativě, o koncepčních materiálech připravovaných na různých úrovních veřejné správy. Ve spolupráci s členskými organizacemi připomínkuje všechny legislativní a koncepční materiály dotýkající se problematiky zdravotního postižení. NRZP ČR monitoruje diskriminaci osob se zdravotním postižením a implementaci evropských norem do českého právního řádu. Podílí se na vytváření a monitoringu ucelených plánů na celostátní úrovni jako jsou Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Národní rozvojový program mobility pro všechny, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a další Jednou z nosných činností Národní rady osob se zdravotním postižením ČR je poradenská služba pro uživatele sociálních služeb. NRZP ČR provádí právní servis pro jednotlivce z celé republiky a také právní poradenství pro členské organizace.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR dále zejména:

  • zastupuje občany se zdravotním postižením a občanská sdružení zdravotně postižených občanů v České republice ve významných institucích, orgánech a organizacích. NRZP ČR má tak přímé zastoupení (má své členy) v mnoha výborech a komisích, které se nějakým způsobem zabývají problematikou občanů se zdravotním postižením. Jsou to například:
podvýbor pro zdravotně postižené občany Poslanecké sněmovny,
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany,
odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,
Řídící výbor Národního rozvojového programu Mobility pro všechny,
Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozidel městské  hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy
Komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR pro zdravotně postižené,
Komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR pro sociální politiku,
  • zprostředkovává oboustrannou výměnu informací o problematice zdravotního postižení u nás i v zahraničí,
  • monitoruje a vyhodnocuje realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch občanů se zdravotním postižením vyplývajících z mezinárodních závazků i norem České republiky a v případě potřeby iniciuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • zajišťuje edukační, informační a poradenskou činnost při vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a jejich občanská sdružení,
  • vydává periodické i neperiodické publikace, pořádá konference, semináře a další akce týkající se procesu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
  • aktivně se podílí na ovlivňování postojů veřejnosti ve vztahu k občanům se zdravotním postižením, pořádá informační kampaně,
  • realizuje další projekty na celostátní a regionální úrovni, které přispívají k vyrovnávání příležitostí pro občany se  zdravotním postižením,
  • metodicky a organizačně podporuje činnost 14 Krajských rad osob se zdravotním postižením, jejichž posláním je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb občanů se zdravotním postižením na krajské a regionální úrovni,
  • metodicky a organizačně podporuje činnost stálých i dočasných odborných pracovních komisí v rámci Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na celostátní i krajské úrovni.

NRZP ČR také zastupuje občany se zdravotním postižením a občanská sdružení zdravotně postižených ve významných mezinárodních organizacích, kterými jsou Rehabilitation International, European Disability Forum, FIMITIC a Disabled People International.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel