Projekt poradenství NRZP ČR

Vznik Poraden osob se zdravotním postižením a seniory při NRZP ČR byl v roce 2004 přirozeným důsledkem stále stoupajících dotazů těchto osob. Otázky se týkaly především řešení nepříznivé sociální situace vycházející ze zdravotního handicapu.

Národní rada čerpala a stále čerpá z poradenské činnosti konkrétní podněty a příklady potřeb OZP a využívá je při argumentacích o potřebě legislativních změn a vytvoření rovných podmínek pro OZP ve všech oblastech života. Takto úzce propojená spolupráce má velký význam, protože se při jednáních vychází z reálných podkladů a je možno ihned, po ověření funkčnosti  nových systémových změn v praxi, navrhovat případné legislativní změny.

V současné době NRZP ČR provozuje celostátní síť poraden pro osoby se zdravotním postižením a seniory s místem poskytování služby v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích a Liberci. Od 1.11.2018 je nově otevřena také Poradna NRZP ČR v Otrokovicích. Posláním Poraden NRZP ČR (dále jen "poradny") je prostřednictvím odborného sociálního poradenství dosáhnout zvýšení soběstačnosti osob se zdravotním postižením a seniorů při jejich integraci do společnosti.

Komu je odborné sociální poradenství NRZP ČR určeno?

Na poradny se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, kteří se dostali do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby. Cílem projektu je poskytovat rady, informace, pomoc a podporu a využít všech možností daných zákonem č. 108/2006 Sb. k řešení obtížné sociální situace, ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení, věku, nebo jiných okolností.

NRZP ČR je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována v souladu s právním řádem ČR, zejm. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  a v souladu s etickým kodexem pracovníků NRZP ČR.

Co poradna nabízí?

Poradny NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v následujících oblastech:

 • Výběr vhodné sociální služby v regionu
 • Konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • Nemocenské a zdravotní pojištění
 • Důchody a důchodové pojištění (mimo výpočtů a přepočtů důchodů)
 • Příspěvek na péči
 • Dávky státní sociální podpory
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P)
 • Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství), dávky a příspěvky na úhradu kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanské právo (vč. rodinného) a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Problematika architektonických bariér a tematika přístupnosti prostředí
 • Problematika bydlení pro OZP
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Další aktivity poradny:

 • Podílení se na pořádání konferencí zaměřených na problematiku zdravotně postižených
 • Přednášková činnost (sociálně-právní tematika)
 • Publikační činnost

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel