European Disability Forum - Evropské fórum zdravotně postižených

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) bylo založeno organizacemi zdravotně postižených osob na základě poznání, že je třeba vytvořit v rámci Evropské unie (EU) opravdu reprezentativní poradní orgán se širokým mandátem a aktivním přístupem k problematice zdravotního postižení.

EDF je registrováno podle belgického práva jako mezinárodní nezisková organizace. Její stanovy byly podepsány 6. května 1996 a 1. ledna 1997 začala pracovat.

Cíle EDF

Všechny návrhy, aktivity, iniciativy a programy EU ovlivňují přímo nebo nepřímo životy zdravotně postižených občanů Unie.

Cílem EDF je v souladu s principy zákazu diskrimince zajistit dodržování lidských práv zdravotně postižených osob ve všech institucích, mezinárodních organizacích a agenturách Evropské unie. Jedním z hlavních úkolů EDF je vytvoření takového politického prostředí, ve kterém by bylo zdravotní postižení vnímáno v přímé souvislosti s rovnými příležitostmi - znamená to opustit představy o zdravotně postižených osobách jako pasívních příjemcích péče a přijmout model nezávislého způsobu života, rozšíření a posílení jejich pravomocí a rovnoprávnosti.

Vize EDF - rovnoprávné partnerství

Pro dosažení stanoveného cíle je nezbytné, aby Evropské fórum zdravotně postižených poskytovalo podrobné informace o organizaci a jejích aktivitách svým členům na všech úrovních a úzce spolupracovalo s externími partnery, a to zejména s evropskými institucemi a vládami jednotlivých členských zemí. Z tohoto důvodu je EDF vlastní pojem "občanský dialog".

EDF neřídí přímo klíčové projekty - tato činnost patří do sféry působnosti jednotlivých členských organizací, ale zaměřuje se na společné aktivity a iniciativy, které přesahují možnosti a kompetence všech nebo většiny jejích členů.

EDF plní navíc ještě další funkci: poskytuje nevládním organizacím informace a kontakty s cílem napomoci realizaci jejich individuálních nebo společných projektů v určených oblastech.

Zásady EDF

Stanovy EDF garantují demokratické zastoupení a přímé zapojení zdravotně postižených osob i rodičů těch z nich, které nemohou samy hájit své zájmy, což se odráží také ve způsobu práce Evropského fóra: základní myšlenka a smysl jeho existence se odvíjí od pravidla č. 18 Standardních pravidel OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením:

"Státy by měly uznat právo organizací osob se zdravotním postižením reprezentovat osoby se zdravotním postižením na národní, regionální i místní úrovni. Státy by také měly uznat poradní roli organizací osob se zdravotním postižením při rozhodování o záležitostech, které se týkají zdravotního postižení."

Členské organizace EDF

Evropské fórum zdravotně postižených má v současné době 87 členských organizací. Jsou mezi nimi evropské nevládní organizace, které působí v oblasti zdravotního postižení, a národní rady zdravotně postižených osob ze všech členských zemí Evropské unie a zemí patřících k Evropské ekonomické oblasti (EEA).

Organizační struktura EDF

Nejvyšším orgánem EDF je valné shromáždění, které se schází jedenkrát ročně. Je tvořeno 90 delegáty z členských organizací a organizací se statutem pozorovatele.

Hlavním řídícím orgánem je Rada EDF, která je ve své činnosti vázána směrnicemi valného shromáždění. Tato volená rada je složená ze 17 zástupců národních rad a 15 představitelů evropských nevládních organizací, které hájí zájmy skupin s různými typy zdravotního postižení. Rada se schází dvakrát ročně, hostitelem zasedání je vždy národní rada v té členské zemi EU, která jí právě předsedá. Tento rotační princip umožňuje aktivistům hnutí zdravotně postižených osob v jednotlivých zemích navázat užší vztahy s reprezentanty z ostatních evropských zemí a zároveň přispívá k větší informovanosti sdělovacích prostředků ve všech zemích EU.

Výkonný výbor EDF je zodpovědný za řešení každodenních záležitostí. Předkládá zásadní návrhy Radě EDF a řídí práci sekretariátu. Má celkem 11 členů a schází se 4-5 krát ročně.

Sekretariát EDF podporuje svou činností všechny řídící orgány, stálé výbory a komise. Mezi jeho povinnosti patří i monitorování vývoje v rámci institucí EU, podpora a poskytování informací členským organizacím i veřejnosti a organizační zabezpečení všech zasedání v rámci EDF.

Předseda EDF, kterým je v současné době Yannis Vardakastanis, je volen vždy na dva roky.

Metody práce, informace a konzultace

EDF koordinovalo v roce 1997 širokou kampaň vztahující se k Mezivládní konferenci a revizi Smlouvy o Evropské Unii - aktivity v této oblasti pokračují i nadále a soustřeďují se na optimální využití ustanovení této Smlouvy ve prospěch zdravotně postižených osob.

Činnost EDF probíhá z velké části v pracovních skupinách, které se zabývají jednotlivými specifickými otázkami. Patří mezi ně například legislativa, problematika zdravotně postižených žen, revize Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů, informační společnost atd.

Před přijetím jakéhokoliv kolektivního rozhodnutí jsou konzultováni všichni členové EDF, a to buď prostřednictvím řídících orgánů nebo se mohou vyjádřit písemně.

EDF vydává pravidelně vlastní časopis a poskytuje informační servis. Dvakrát měsíčně dostávají členové interní zpravodaj s informacemi a zprávami o nových politických iniciativách, připravovaných akcích, zásadních změnách, záležitotech Evropské unie a aktivitách členských organizací.

Kontakty:

European Disability Forum
rue de Commerce 39-41
1-1000 Brussels
Tel: + 32 2 282 46 00
Fax: + 32 2 282 46 09

 

E-mail:

Předseda: Yannis Vardakastanis

Další velmi podrobné informace o této organizaci, jejích aktivitách a projektech lze získat na adrese http://www.edf-feph.org.

Na uvedené stránce je také seznam všech členských organizací EDF s kontaktními adresami a odkazy na jejich webové stránky.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel