FIMITIC – Mezinárodní federace osob s tělesným postižením

FIMITIC je mezinárodní nezisková, politicky nezávislá a nábožensky neutrální asociace národních neziskových organizací osob s tělesným postižením.

Hlavní cíle:

- zlepšování sociálních a profesních podmínek osob s tělesným postižením, jejich zrovnoprávnění a boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení
- výměna informací a zkušeností na mezinárodní úrovni – skrze pořádání konferencí, seminářů a dalších setkání, emailové konference atd.
- posilování národních členských organizací, aby mohly co nejlépe zastupovat zájmy tělesně postižených občanů
- rozvíjení přístupů a strategií pro jednání s úřady, vládními představiteli a významnými institucemi na nadnárodní úrovni v zájmu prosazování práv a vyrovnávání příležitostí pro osoby s tělesným postižením a jejich plného zapojení do společnosti

 

Organizační struktura:

Konference delegátů – je složená z představitelů jednotlivých národních členských organizací a je svolávána každé dva roky. Do jejích pravomocí náleží: schvalování zpráv o činnosti, zpráv o hospodaření a zpráv revizní komise; přijímání rozhodnutí ohledně dvouletého rozpočtu a pracovního programu; schvalování žádostí o členství; volba Výkonného výboru; změny stanov a schvalování interních předpisů; rozhodování o návrzích jednotlivých členů atd.
Výkonný výbor – tvoří sedm až devět členů: předseda, dva místopředsedové, generální tajemník, pokladník a dva až čtyři další členové. Jsou voleni na konferenci delegátů na čtyřleté období. Výkonný výbor jmenuje výbory, komise a pracovní skupiny, podněcuje jednání mezi členskými organizacemi i významnými institucemi a zajišťuje celkovou agendu FIMITICu, pokud nepřísluší jiným orgánům.
Revizní komise
Do funkce předsedy byl v září 2009 na konferenci delegátů zvolen Miguel Angel García Oca ze španělské asociace PREDIF.“
Seznam členských organizací: http://www.fimitic.org/index.php?q=node/221

 

Kontakt:

FIMITIC – International Federation of Persons with Physical Disability
Central Secretariat
Rákóczi út. 36
H – 2600 Vác
MAĎARSKO
Tel./ Fax: +36 – (0) 27 / 502 – 661
E-mail:
Administrativní koordinátor: Dr. Csaba Chikan, místopředseda
Sekretářka: Szilvia Szépolt
http://www.fimitic.org
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel