Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci vládního návrhu zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa

Vážení přátelé,

ve středu 12. října 2011 projednával Výbor pro sociální politiku PSP ČR vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, sněmovní tisk č. 473. K tomuto zákonu jsme dali dvě základní připomínky, bohužel Výbor pro sociální politiku nepřijal žádné usnesení a tím nebyl přijat ani jeden z našich návrhů.

První naše připomínka se zabývala zrušením daňové úlevy u dani z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Musíme se přiznat, že vůbec tomuto návrhu nerozumíme. Vláda na jedné straně připravuje koncepce na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a na druhé straně jsou navrhovány kroky, které jednoznačně sníží zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto považujeme návrh na zrušení této výjimky za špatný a v rozporu s koncepčními kroky Vlády.

Druhý náš návrh se zabýval zdaněním loterních společností. Chápeme, že ve společnosti je určitá poptávka po regulaci míst, kde mohou být umístěny různé hrací terminály, a kde mohou působit loterní společnosti. Proti této snaze nemáme žádnou připomínku. Velmi nám však vadí, že návrhem na zdanění loterních společností dojde k porušení základního pravidla, které je běžně uplatňováno v Evropě, ale i jiných částech světa. „Když už loterie jsou povoleny, tak jejich výnos má být použit na dobročinné a charitativní účely“. Tento trend je více méně celosvětový. Princip, který je navrhován, aby zisky z loterních společností byly příjmem státního rozpočtu, považujeme za nemravný.

Je třeba vzít také v úvahu, že přijetím návrhu na zdanění loterií dojde k obrovskému snížení příjmů neziskového sektoru, což nepochybně povede v řadě případů k likvidaci organizací, k propouštění zaměstnanců. To se projeví také v ekonomické situaci ČR. Stát nemá připraven systém dotací jako náhradu za VPÚ. Na druhé straně je potřeba také dodat, že není úplně šťastné, aby stát plně dotoval neziskový sektor, který by se tím stal na něm zcela závislým a vraceli bychom se o mnoho let zpět. Zahraniční zkušenosti hovoří o tom, že často jsou provozovateli loterií přímo neziskové organizace, případně zákon stanoví procento výnosů z loterijních činností pro jednotlivé segmenty veřejně prospěšných činností. Nikde však není, aby stát byl přímo příjemcem výnosů z loterií.

Vážení přátelé,

návrh zákona bude v pátek 14. 10. 2011 projednávat Rozpočtový výbor a v týdnu od 24. října 2011 bude projednáván ve druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Prosím Vás, abyste se obrátili na své poslance, případně, abyste jim napsali dopisy, ve kterých je požádáte, aby nedošlo ke zrušení daňové úlevy pro zaměstnavatele, zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Chápu, že druhý návrh na zdanění loterií může být pro některé z Vás kontroverzní, přesto bych byl rád, kdybyste i tento návrh svým dopisem poslancům podpořili. V současné době dochází k masivnímu tlaku proti neziskovému sektoru. Je třeba si uvědomit, že právě naše organizace, sdružené v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR jsou schopny ovlivňovat státní politiku a jsou schopny ovlivňovat novou legislativu tak, aby její důsledky nebyly tak katastrofální pro lidi se zdravotním postižením. Pokud neziskový sektor ztratí poslední větší příjem, tak ztratí sílu a schopnost oponovat vládním návrhům.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel