Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání zákonů sociální reformy

Vážení přátelé,

 

v posledních dnech jsem absolvoval řadu jednání v rámci přípravy projednávání zákonů sociální reformy v Poslanecké sněmovně. Tato jednání jsem vedl s paní poslankyní L. Kohoutovou a poslankyní D. Navrátilovou. Včera se uskutečnilo jednání s ministrem práce a sociálních věcí s panem J. Drábkem, kterého se se mnou společně účastnil pan JUDr. J. Hutař. Za MPSV ČR byli také přítomni páni náměstci V. Šiška,  K. Machotka a D. Kafka.  S panem ministrem Drábkem jsme probírali mimo našich pozměňovacích návrhů také další záležitosti.

 

Projednávání zákonů sociální reformy v Poslanecké sněmovně je zatím poměrně rozporuplné. V Poslanecké sněmovně pracuje koaliční pracovní skupina, která posuzuje jednotlivé pozměňovací návrhy. Jsou tam bohužel vznášeny i takové pozměňovací návrhy, které jsou pro nás zásadně nepřijatelné. Jako například významné zkrácení období tolerance institutu osoby zdravotně znevýhodněné, či dokonce, aby příspěvek na péči byl příjmem poskytovatelů a ne uživatelů sociálních služeb. Pan ministr J. Drábek mne na základě včerejšího jednání ujistil, že tyto návrhy on nepodpoří a výslovně uvede, že platí dohoda s NRZP ČR ve věci těchto zásadních systémových změn. Pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy k jednotlivým tiskům sociálních zákonů, dospěla včerejší jednání k následující dohodě.

 

V novele zákona č. 435/2006 Sb., to je sněmovní tisk č. 373, bude prodlouženo období, po které bude mít Úřad práce na stanovení vymezených chráněných pracovních míst, která budou mít nárok na příspěvek podle § 78,  do 30. 6. 2012. Prakticky to znamená, že toto období bylo prodlouženo o jedno čtvrtletí. Pan ministr i pan náměstek K. Machotka nás ujistili, že tato doba je postačující k tomu, aby Úřad práce dokázal nově přidělit tento statut všem pracovištím. V roce 2012 budou všichni zaměstnavatelé, kteří letos využívají příspěvku na zaměstnávání OZP podle § 78, automaticky  převedeni do systému vymezených chráněných pracovních míst.

 

U tisku č. 372, kterým se novelizují zákon o hmotné nouzi a zákon o sociálních službách, došlo k následující dohodě. U dětí ve věku 4-15 let, které potřebují trvalý dohled nad dodržováním léčebného režimu a dietního stravování, bude moci být přiznán příspěvek na péči I. stupně, i když žadatel nesplní tři oblasti míry závislosti, ale pouze dvě, a to péče o zdraví a stravování. Přiznání příspěvku v I. stupni zároveň zajistí, aby příslušný rodič byl zdravotně i sociálně pojištěn. Jedná se především o děti, které trpí metabolickými poruchami, případně jinými vážnými zdravotními stavy a musí být zajištěn dohled. Tato dohoda je podmíněna tím, že roční výdaje na tyto děti budou do 50 miliónů korun ročně.

 

U tisku č. 374, to je u návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, probíhala velmi dlouhá debata ve věci posuzování nároku na průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Nakonec bylo dohodnuto, že původní příloha č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se posuzovaly nároky na výše zmíněné průkazky, bude implementována do vyhlášky o posuzování míry závislosti, která se nyní připravuje na MPSV ČR, a to v souvislosti se změnou zákona o sociálních službách. NRZP ČR je účastníkem těchto jednání. Pan ministr přímo uložil příslušným pracovníkům pokyny tak, aby tato věc byla zpracována. NRZP ČR se pokusí navrhnout jakým způsobem tuto věc provést. Současně jsme navrhli změnu v příloze č. 1 k tisku č. 374, která upravuje zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, a to tak, aby bylo možné pomůcku poskytnout také osobám, které mají anatomickou ztrátu jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně. Dále osobám, jedná-li se o střední, těžkou a hlubokou mentální retardaci nebo demenci, jeli IQ horší než 50. Současně jsme navrhli, aby tento příspěvek mohl být poskytnut také nezaopatřenému dítěti s úplnou nebo praktickou slepotou. Tyto návrhy by měly být předloženy na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, který zasedá zítra, to je 25. 8. 2011.

 

Mimo tyto pozměňovací návrhy jsme s panem ministrem probrali i řadu dalších věcí, které se dotýkají problematiky zdravotního postižení. Jednali jsme o minimální mzdě. Doposud platí nařízení vlády, které stanoví, že příjemcům invalidních důchodů I. a II. stupně může být minimální mzda krácena o 25 % a u příjemců invalidních důchodů III. stupně může být minimální mzda krácena o 50 %. Této věci často využívají především zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením a další chráněné dílny. NRZP ČR proti tomuto nařízení vlády opakovaně protestovala, protože se jedná o zřejmou diskriminaci, odporující mezinárodním úmluvám a našemu ústavnímu pořádku. Pan ministr chtěl znát náš názor, protože  by upřednostňoval předložit do vlády návrh, aby příští nařízení vlády o minimální mzdě již neobsahovalo diskriminující ustanovení vůči osobám se zdravotním postižením. Z odborného hlediska jsme vysvětlili panu ministrovi náš postoj, že preferujeme, aby minimální mzda byla pro všechny skupiny zaměstnanců stejná. Vzhledem k tomu, že od nového roku 2012 bude pravděpodobně platit novela zákona o zaměstnanosti, která podmiňuje výplatu příspěvku podle § 78 výší skutečně vyplacené mzdy, odpadá argument zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, že plnou výší minimální mzdy budou ekonomicky postiženi a budou muset tyto pracovníky propustit. Pan ministr prohlásil, že ještě zváží svoje rozhodnutí, ale že naši argumentaci bere jako velmi vážnou.

 

Dalším tématem našeho jednání byl návrh pana ministra M. Kalouska na zrušení daňové úlevy u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby pobírající invalidní důchod. Pan ministr M. Kalousek uvedl, že kompenzace zrušené daňové úlevy bude poskytovat MPSV ČR ve formě příspěvku na provozní výdaje dle § 76, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tuto tezi nám potvrdil také pan ministr J. Drábek. Vyslovili jsme nesouhlas s argumentací pana ministra J. Drábka s tím, že možnost získat příspěvek na provozní výdaje podle výše zmíněného § 76 existuje již nyní, a to bez toho, aniž by byla zrušena úleva na dani. Proto tuto argumentaci považujeme za účelovou a ne jako plnohodnotnou náhradu navrhovaného zrušení slevy na dani. V této věci budeme dále jednat jak s poslanci, tak s dalšími institucemi.

 

S panem ministrem Drábkem jsme zároveň projednali situaci, která vznikla ve městě Zubří, kde mělo být zřízeno chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Všichni přítomní se shodli na tom, že petiční akce občanů Zubří proti chráněnému bydlení lidí s mentálním postižením je nepřijatelná. Dohodli jsme se, že vypracujeme společný dopis pro zastupitele města Zubří, aby nebránili vybudování tohoto chráněného bydlení.

 

Předposledním tématem společného jednání byla příprava monitorovacího mechanismu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Informoval jsem pana ministra J. Drábka, že není plněno usnesení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany z 30. 5. 2011, které jednoznačně stanovilo, že všechna jednání v přípravě monitorovacího mechanismu se musí odehrávat v součinnosti NRZP ČR, MPSV ČR a sekretariátu VVZPO. V letních měsících se uskutečnilo několik jednání pracovníků MPSV ČR se zmocněnkyní vlády pro lidská práva M. Šimůnkovou. Ani na jedno jednání nebyl pozván zástupce NRZP ČR. Vyjádřil jsem nesouhlas s tímto postupem pracovníků MPSV ČR. Pan ministr J. Drábek uložil panu náměstkovi D. Kafkovi svolat řádné jednání pracovní skupiny za účasti NRZP ČR do 15. září 2011. Uvedl, že považuje za důležitější, aby ČR splnila lhůtu pro vypracování první zprávy o plnění Úmluvy OSN o právech OZP. Termín pro předložení této zprávy je 28. 10. 2011. Teprve po té vidí jako reálné, aby byl vypracován monitorovací mechanismus plnění Úmluvy OSN v České republice. Vyjádřili jsme souhlas s tímto postupem s tím, že další jednání již budou vždy za účasti zástupců NRZP ČR. Jen připomínám, že NRZP ČR připravuje, na základě Vámi vyplněných dotazníků, alternativní zprávu ke zprávě Vlády ČR. Garantem přípravy této alternativní zprávy je JUDr. Jan Hutař. Pokud byste měli jakékoliv podněty k této zprávě, můžete se obrátit přímo na pana doktora, a to na e-mail .

 

Posledním tématem jednání s panem ministrem J. Drábkem byla informace, která v tomto týdnu proběhla médii, že všichni příjemci důchodů budou muset mít kartu sociálních systémů a důchod jim půjde na tuto kartu a oni budou moci využívat finanční prostředky svých důchodů pouze prostřednictvím karty sociálních systémů. Tuto informaci již částečně korigoval předseda Vlády ČR, pan Petr Nečas, který uvedl, že nikdo nemůže nutit, aby příjemce důchodu musel mít kartu sociálního systému. Pan ministr Drábek na můj dotaz, jak si tuto věc představuje uvedl, že se jedná o delší rozhovor, kde on uváděl dlouhodobé perspektivní cíle ministerstva. Jednou z věcí je také úvaha o možnosti převedení důchodu na karty sociálního systému. Uvedl, že si uvědomuje, že tato povinnost nemůže být ukládána, a že to má být spíše nabídka pro lidi, kteří by chtěli tento systém využívat. Tato věc však není na pořadu dne.

 

Vážení přátelé, budu Vás o vývoji projednávání zákonů sociální reformy průběžně informovat a pokud bude nutné, požádám Vás o spolupráci při lobování mezi poslanci. Všechny záležitosti, o kterých Vás informuji, se budou nějakým způsobem vyvíjet a pokud u nich dojde k nějaké závažné změně , budu Vás samozřejmě hned informovat.

 

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel