Informace č.: 36 - 2019 (Novela zákona o sociálních službách a opět dálniční poplatky)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem vám posíláme „Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb, verze z 10. 6. 2019“. I když přes každou stránku je podtisk diskusní materiál, tak dnes je tento materiál již diskutován na kulatých stolech a proto je asi dobré, abyste jej znali.  Můžete nám napsat vaše případné připomínky k jednotlivým návrhům, které jsou v materiálu uvedeny, abychom dobře obhajovali vaše práva a vaše představy. 

Asi nejdůležitější úprava se týká systémové změny financování sociálních služeb, kdy by byly poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb na tři roky, jako mandatorní výdaj a zároveň by byl stanoven povinný podíl krajů a obcí na financování sociálních služeb. Součástí nového systému financování sociálních služeb by byl i jakýsi výpočet aktuální potřebnosti služeb v konkrétním regionu. 

Další navrhované změny jsou následující:

- Sociální služby budou poskytovány i pro pečující osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve II. až IV. stupni.

- Nově vznikne tzv. sociální služba „sociální hospic“, jako sociální část hospice.

- Vznikne nová pobytová služba, a to sloučením současného domova pro seniory, domova se zvláštním režim a domova pro osoby se zdravotním postižením do nové služby domov sociální péče.

- Rozšíří se tlumočnické služby pro sluchově postižené a hluchoslepé osoby.

- Rozšíří se možnosti poskytovat přístřešek nebo oblečení či jiné potřeby pro lidi na ulici.

- Oblast genderově podmíněného násilí se podřadí do odborného sociálního poradenství, u azylových domů, bude nově možné přijímat i osoby, které mají předepsaný klid na lůžku a dále osoby, které se aktuálně doléčují z drogové nebo alkoholové závislosti, rozšiřují se činnosti rané péče, terénní programy.

 

Vážení přátelé, dnes se uskutečnilo další kolo jednání mezi NRZP ČR a představiteli Ministerstva dopravy ČR, SFDI a SŽDC. Jednali jsme opět o zajištění přístupnosti železniční dopravy v rámci liberalizace železniční dopravy. Jak jsme vás již několikrát informovali, od prosince 2019 přibude větší procento veřejné železniční dopravy vykonávané více dopravci. Naším cílem je zajistit stejnou dostupnost služeb i v těchto podmínkách. V rámci tohoto jednání jsme také jednali o elektronických dálničních poplatcích, které by měly být od roku 2021. Musíme důsledně ošetřit, aby lidé, kteří mají parkovací průkazy na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P a dále rodiče dětí s onkologickým onemocněním nebo s hemoblastozou, byli osvobozeni od dálničních poplatků. 

Vážení přátelé, posílám vám citaci pana ředitele SFDI Ing. Zbyňka Hořelici o pozměňovacím návrhu, který by měl upravovat osvobození od dálničních poplatků výše uvedených osob. 

„Cílem pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebylo situaci držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P a nezaopatřených dětí trpících zhoubným nádorem či hemoblastozou zhoršit. Naopak, tím, že do doby, než bude spuštěna automatická kontrola vozidel (kterou se v této fázi videotollingu nezavádí a nebudou tedy výše uvedené osoby obesílány pokutami), nebude nutná jakákoliv registrace těchto osob, odpadne tak povinnost zvýšené byrokratické zátěže. Bude tak nadále platit, že přítomnost držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P či nezaopatřeného dítěte ve vozidle bude kontrolovat Policie ČR nebo orgány Celní správy kontrolou přímo na místě. Není tomu tedy tak, že pokud budou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P přítomni ve vozidle, budou dostávat pokuty a bude nutné jezdit na úřad a dokazovat skutečnost, že mohou zpoplatněné pozemní komunikace využívat bezplatně. Tím, že v této fázi videotollingu bude probíhat kontrola přímo a jen na místě, nehrozí těmto občanům, pokud budou přítomni ve vozidle, ani nadále žádný postih.„ 

To znamená, že dva roky zůstane stejný režim, jako je dosud. Tudíž neplatí to, co jsme psali v informacích č. 24/2019 a č. 34/2019. Není to však naše chyba, ale je to změna řešení, kterou, na základě rozhodnutí ministra dopravy, musí prosadit SFDI. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel