Informace č.: 95 - 2017 (Elektronický recept)

 

Vážení přátelé,

asi jste v poslední době sledovali diskusi o elektronických receptech. Podle zákona elektronické recepty budou, i když řada lékařů proti tomu protestuje. Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech a není již čas na jakoukoliv změnu zákona. Posíláme Vám modelové instrukce k elektronickému receptu.

 

Často kladené otázky:

Jak to bude, když nepůjde internet u lékaře nebo v lékárně? Musí mít papírový recept?

Odpověď: Papírový recept není vůbec nutný. Pacientovi je jedno co obdrží a na základě čeho dostane lék. Pacient obdrží tzv. „identifikátor“. Ten může pacientovi předat následujícími způsoby:

Předaný identifikátor elektronického receptu předepisující lékař sdělí pacientovi na základě volby pacienta

a) prostřednictvím e-mailu rozesílaným centrálním úložištěm elektronických receptů,

b) formou SMS rozesílané bezplatně centrálním úložištěm elektronických receptů,

c) přes webovou nebo mobilní aplikaci bezplatně zpřístupněnou Stáním ústavem pro kontrolu léčiv, nebo

d) listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře.

 

Z uvedeného vyplývá, ze způsoby uvedené ad a) – c) jsou mnohem výhodnější pro naprostou většinu pacientů. Prakticky všichni občané dnes vlastní mobil. Velké množství z nich tzv. „chytrý mobil“. Tyto způsoby jsou mobilem využitelné. SMSka nepotřebuje dokonce ani chytrý mobil. Lidé, kteří neumějí s mobilem zacházet (většinou velmi staří lidé a lidé s mentální retardací) si stejně většinou nevyzvedávají léky osobně – nejsou toho schopni. Pověstná „babička v domově důchodců“ již dnes většinou s mobilem umí zacházet, a pokud ne, stejně potřebuje k lékaři doprovod, který vše zařídí za ni (sama si léky stejně neumí obstarat). Pro lidi, kteří by přece jen mobil nepoužívali a léky si vyzvedávali sami, je určena metoda uvedená pod písmenem d). Dostanou na papíře místo receptu kód, s kterým si zajdou do lékárny a postup už je pak stejný jako u původních receptů.

 

(1) Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je vždy přípustné při předepisování léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb při

a) činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby poskytované podle zákona o zdravotnické záchranné službě4),

b) poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta nebo

c) poskytování odborné první pomoci,

jestliže zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku nezbytně vyžaduje.

 

(2) Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je dále vždy přípustné při předepisování humánních léčivých přípravků v rámci poskytování zdravotních služeb v situaci, kdy z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě a zdravotní stav pacienta předepsání léčivého přípravku bezodkladně vyžaduje. Technickými důvody podle věty první jsou selhání prostředků technického zajištění nezbytných pro vystavení lékařského předpisu v elektronické podobě, kdy tato selhání zároveň nejsou zaviněná poskytovatelem zdravotních služeb; jedná se zejména o

a) výpadek elektrické energie,

b) výpadek služeb provozovatele internetového připojení,

c) výpadek systému předepisujícího lékaře, pro který není možné vystavit elektronický recept, nebo

d) výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště, pro které není možné vystavit elektronický recept.

 

(3) Předepisující lékař v případě vystavení listinného receptu podle odstavce 1 nebo 2 na receptu vždy uvede důvod, pro který byl takový recept vystaven v listinné podobě.

Takto bude v uvedeném případě postupovat lékárník:

Náhradní způsoby komunikace
[K provedení § 80 odst. 2 zákona o léčivech] 

V případě, že není zajištěna komunikace vydávajícího farmaceuta s centrálním úložištěm elektronických receptů z důvodu výpadku služeb zajišťujících činnost komunikačního rozhraní informačního systému vydávajícího farmaceuta s centrálním úložištěm, lze využít náhradní způsob komunikace, a to prostřednictvím

a) telefonické služby, kdy je možné po identifikaci vydávajícího farmaceuta prostřednictvím jeho přístupových údajů k centrálnímu úložišti elektronických receptů a po identifikaci elektronického receptu zajistit předání informace o obsahu elektronického receptu; telefonickou službu provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a kontakt na ni zveřejňuje na svých internetových stránkách,

b) webové nebo mobilní aplikace vytvořené a bezplatně zveřejněné Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

3) Předepsaný lék nebude v lékárně k dispozici.

Odpověď: Takto bude lékař, eventuálně pacient postupovat v případě, když lékárník nebude mít předepsaný lék k dispozici:

a) Půjde pro lék do jiné lékárny

b) Pokud v místě jiná lékárna není, nebo je daleko, tak lékař na žádost pacienta či lékárníka (klidně telefonickou) změní elektronický recept a předepíše jiný lék takto:

Změna elektronického receptu
[K provedení § 80 odst. 2 zákona o léčivech] 

(1) Předepisující lékař může v případě potřeby provést změnu údajů elektronického receptu zaslaného do centrálního úložiště elektronických receptů, u něhož bylo potvrzeno přijetí centrálním úložištěm elektronických receptů, pokud nebyl do centrálního úložiště zaslán záznam o výdeji léčivého přípravku, o zahájení přípravy a o zahájení výdeje nebo neuplynula doba platnosti elektronického receptu.

(2) Změna údajů elektronického receptu je zaslána prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře centrálnímu úložišti elektronických receptů, a to s uvedeným identifikátorem  elektronického receptu, ke kterému se změna vztahuje, a údajem, který je měněn. Po vystavení elektronického receptu nelze v elektronickém receptu změnit identifikaci lékaře, poskytovatele zdravotních služeb a datum jeho vystavení.

(3) Informace o změně údajů elektronického receptu centrální úložiště elektronických receptů uloží a obratem zašle informačnímu systému předepisujícího lékaře potvrzení o provedení změny.

 

4) Nespolehlivost centrálního úložiště receptů – ochrana osobních údajů.

Odpověď: V dnešní době je ve zdravotnictví velké množství registrů evidujících údaje o pacientech, u nich léčených nemocech a dalších podrobnostech. Velmi detailní informace o pacientech a jejich léčení má na svých interních počítačových systémech každá nemocnice! Zde jde pouze o způsob jejich zajištění. Zatím není znám jediný případ úniku těchto informací o léčených pacientech z počítačového úložiště. Naopak je známo dost případů, kdy se někde na smetišti, či ve sběrně starého papíru válela kompletní kartotéka některé likvidované nemocnice, či lékařské praxe…

 

5) Systém vadí doktorům, lékárníků a Sdružení pacientů…

Odpověď: Je skutečně pravdou, že elektronický recept výrazně nevyhovuje především lékárníkům a také některým lékařům. Výrazně zlepšuje evidenci léků a jejich výdej, včetně všech jejích pohybů. Prakticky znemožňuje fiktivní pohyb léků mezi jednotlivými lékárnami (který ve skutečnosti nikdy neproběhne a slouží jen ke kamuflování redistribuce léků za účelem dosažení vyššího zisku). Především pak znemožňuje neevidovaný reexport léků do zahraničí za účelem zisku. Nepůjde jednoduše provést to, aby léky prošly u některý českých „spřátelených“ lékáren pouze jejich účetnictvím, ve skutečnosti se v ČR fyzicky vůbec neobjevily a byly vyvezeny ze země výrobce do země XY s vyššími cenami na tamním trhu. Některým lékařům to vadí proto, že se může ukázat, že všem pacientům předepisují léky pouze od jediného výrobce, kterým jsou na předpisu jejich produkce hmotně zainteresováni. O stanovisku organizace pod vedením pana Olejára mi není nic známo.

 

6) Závěr

Systém zatím ještě nenaběhl a nezačal fungovat. Je nutné vyčkat na první praktické zkušenosti z jeho fungování. Pokud se objeví nějaké nedostatky, je nutné je opravit a korigovat. Pokud se nevyskytnou nějaké technické problémy, měl by být systém mnohem jednodušší pro všechny zúčastněné strany (včetně pacientů) než původní recept v papírové podobě. 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel