Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Kolik dní má jeden kalendářní týden ?
(jde jen o kontrolní údaj, aby nedocházelo k technickému spamování prostřednictvím jiných počítačů)
Joomla : NRZP

Aktuality

Informace č.: 73 - 2017 (Návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Novelu jsme obdrželi až dnes a máme pouze několik dní na připomínkování. Novela vyhlášky se týká především procesu plánování rozvoje sociálních služeb krajů, střednědobých plánů a jejich monitoring. 

Prosíme o Vaše připomínky, nejpozději do čtvrtka 5. 10. 2017. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 72 - 2017 (Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištěnce)

Vážení přátelé, 

dne 30. 8. 2017 proběhla v sídle NRZP ČR schůzka se zástupkyněmi VZP ČR paní ředitelkou Odboru kontroly a revize zdravotní péče MUDr. Emílií Bartiškovou a paní MUDr. Evou Tyblovou, vedoucí referátu revizí zdravotnických prostředků VZP ČR. Na schůzce účastníci diskutovali několik problematických bodů vyplývajících z uplatňování zákona o veřejném zdravotním pojištění ze strany VZP ČR v praxi.

Stěžejním tématem schůzky, kvůli kterému se účastníci především sešli, však bylo převádění již vyřazených zdravotnických prostředků, nebo těch, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby, stanovené zákonem do vlastnictví pojištěnce. Jedná se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. 

Tyto zdravotnické prostředky byly až do prosince loňského roku, na žádost samotných pojištěnců – jejich uživatelů, převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“, kterou vyjednala NRZP ČR s VZP ČR a dalšími pojišťovnami již dříve. Zmíněnou dohodu přestala na začátku letošního roku VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět.

Na základě sdělení obou zástupkyň VZP ČR, že je připravena nová smlouva na převádění prostředků, si NRZP ČR vyžádala na pojišťovně vzor nové smlouvy, kterou budou prostředky převáděny. Tento vzor, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, Vám nyní přikládáme. 

Jak tedy nově převedení již vyřazených zdravotnických prostředků, zejména vozíků s majetkovou účastí (doplatkem) pojištěncům v současnosti funguje? Nejdříve je nutné zdůraznit, že na převedení vozíku nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Mělo by se tak však stávat pouze velmi zřídka. 

  1. Převod vozíků a dalších ZP bude možný pouze u již vyřazených prostředků, nebo u takových, kde je návrh na vyřazení těsně před schválením.
  2. Bude se jednat o takový ZP, kde pojištěnec hradil ze svých prostředků nějakou část jejich ceny (velmi výjimečně je možné zkusit požádat o převod i u ZP bez spoluúčasti pojištěnce na ceně).
  3. Pojištěnec si podá žádost o převod již vyřazeného ZP u kontaktní osoby určené pro jeho region. Žádost lze podat jakýmkoliv písemným způsobem, třeba i neformálně, pouze mailem, který však bude obsahovat přesné určení ZP, který má být převáděn (druh, značka, typ, výrobní číslo, evidenční číslo, vč. příp. příslušenství).  Všechny zmíněné údaje bude možné zjistit z původní smlouvy o zapůjčení zdravotnického prostředku, uzavřené mezi VZP ČR a pojištěncem.
  4. Kontaktní osoba VZP ČR sepíše samotnou Smlouvu dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou obě smluvní strany, pojišťovna i pojištěnec, podepíšou. Návrh smlouvy by mohl sepsat dle vzoru i samotný pojištěnec. Zde je však otazníkem, zda všichni pojištěnci dokážou dobře sepsat potřebnou smlouvu tak, aby byla zcela bez problémů a pro VZP ČR akceptovatelná.
  5. Následně bude již vyřazený zdravotnický prostředek ponechán ve vlastnictví pojištěnce. Vedle něj pak samozřejmě pojištěnec obdrží, po obvyklém postupu, na předpis lékaře a po schválení revizním lékařem pojišťovny, od VZP ČR zapůjčený řádný zdravotnický prostředek, na který má zdravotní indikaci. Tyto dva procesy jsou na sobě samozřejmě zcela nezávislé.

Na základě uvedených jednání, dohod a dokladů NRZP ČR věří, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že bude zcela bezproblémové a funkční.

Vážení přátelé, pokud byste se setkali opět s nějakými problémy s převáděním ZP, můžete se na nás obrátit. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Pozvánka na konferenci "Dlouhodobé zdravotní postižení - léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na II. ODBORNOU KONFERENCI - Dlouhodobé zdravotní postižení – léčba, rehabilitace, kompenzace, adaptace, která se uskuteční v termínu 21.-22.9.2017 na lodi CARGO GALLERY, která bude kotvit v přístavišti v Litoměřicích.

Odborná konference je pořádána v rámci projektu „Česko – saské pohraničí bez bariér“ realizovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

Odbornou záštitu nad konferencí převzal prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel