Aktuality

Informace č.: 5 - 2019 (Výbor Senátu projednal příspěvek na péči a Opční protokol)

Vážení přátelé, 

v úterý 22. 1. 2019 projednával Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela upravuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a ve III. stupni na 12 800,- korun u dospělých osob a 13 900,- korun u osob do 18 let věku. Výbor doporučil Senátu schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Novela zákona bude v Senátu na plénu projednávána ve středu 30. 1. 2019. Jedná se o senátní tisk č. 28. Novela je zařazena na 13 místo programu jednání Senátu. Domnívám se, že by zákon mohl být schválen hned první jednací den. Pokud bude novela zákona schválena, bude doručena panu prezidentovi k podpisu a po té vyjde ve Sbírce zákonů. Zákon začne být účinný prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. To znamená, že když bude novela zákona uveřejněna ve Sbírce zákonů v únoru, tak druhý měsíc je duben. Příspěvek na péči ve IV. stupni by byl zvýšen od 1. 4. 2019 na 19 200,- korun. Příspěvek na péči ve III. stupni bude v každém případě zvýšen od 1. 7. 2019. 

Senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku také projednával Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Výbor doporučil Senátu dát souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Ratifikace Opčního protokolu je důležitá z hlediska stížnostních mechanismů na nedodržování Úmluvy OSN. Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, která Opční protokol ještě neratifikovala. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 4 - 2019 (Důležité upozornění na registraci poskytovaných zdravotnických služeb)

Vážení přátelé,

informaci, kterou Vám nyní posíláme, se týká pouze těch subjektů, které poskytují vedle sociálních služeb také ještě zdravotní služby. 

Upozorňujeme Vás, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařízení sociálních služeb, registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, povinna oznámit poskytování zdravotních služeb příslušnému krajskému úřadu podle místa jejich poskytování –  povinnost se týká pobytových sociálních služeb, kde je ošetřovatelská péče poskytnuta prostřednictvím zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.) 

Dle sdělení zdravotních pojišťoven nebudou výkony zdravotnických pracovníků poskytovatele sociálních služeb propláceny do doby, než tato zařízení budou registrována v „Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb“ (NRPZS) a následně údaje budou promítnuty do „registru zdravotnických pracovníků“. Do NRPZS může být poskytovatel zapsán až po vyplnění „Oznámení“, které pošlete na svůj kraj. Jedná se o protokol, který by Vám měl Krajský úřad poslat. Pokud ne, tak Vám doporučujeme, abyste si jej na Vašem Krajském úřadě vyžádali. Je možné, že podoba formuláře bude v každém kraji poněkud jiná. Proto Vám nemůžeme poslat vzor formuláře. 

V případě, že poskytujete sociální pobytové služby v rámci jiného kraje, obraťte se pro více informací na příslušný krajský úřad, odbor zdravotnictví. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 3 - 2019 (Poukázky budou vypláceny až do března)

Vážení přátelé,

v poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let.

 

Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek.  Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel