Aktuality

Pozvánka na krajskou konferenci "Národní rozvojový program mobility pro všechny"

POZVÁNKA

na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR v Ostravě

Vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás jménem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Moravskoslezský kraj pozvala na krajskou konferenci

na téma

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

pořádanou dne 15. května 2018

v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě,

místnost D 200 předsálí zastupitelstva, 1. patro.

Zahájení konference – 10,00 hod.

Ukončení konference – 13,30 hod.

Konference se koná ve spolupráci s KÚ MSK v Ostravě.


Pro Vaši účast na konferenci vyplňte přiloženou návratku a zašlete ji nejpozdějido 9. 5. 2018 na e-mailovou adresu: .

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Hana Gřešková

Koordinátor NRZP pro Moravskoslezský kraj

NRZP Moravskoslezského kraje

30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava 2

Tel: +420 736 234 871

Email:

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR www.nrzp.cz

 

Informace č.: 34 - 2018 (OPRAVA - schválení senátní novely zákona o sociálních službách)

Vážení přátelé,

v informaci č. 33. jsme Vás mylně informovali o výsledku jednání Senátu o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Senát skutečně tuto novelu zákona schválil, ale změnil pouze výši příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti. Schválené znění stanoví výši příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200,- Kč, ale pouze v těch případech, kdy je služba klientovi poskytována v přirozeném prostředí. Pokud je příjemce příspěvku v ústavním zařízení, v léčebně hospicového typu, nebo v dětském domově, zůstává částka stejná tj. 13 200,- Kč. Pod tímto textem máte odkaz na konečné znění schváleného zákona.

Omlouváme se za chybu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 33 - 2018 (Zákon o sociálních službách + LPS + renty)

Vážení přátelé,

25. 4. 2018 Senát schválil novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to poměrně rozsáhlá novela zákona. Jejím cílem je lepší orientace pro klienty, kam se mají obrátit a kdo jim pomůže zajistit v konkrétní situaci pomoc a podporu. Mění se proces registrace poskytovatelů sociálních služeb, který má odstranit funkční a procesní nedostatky. Novela zákona by měla být pro klienty přehlednější a měla by odstranit nadbytečnou administrativu. Novela zákona současně prodlužuje dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu této dávky i po dobu hospitalizace této osoby, která je závislá na péči jiné osoby tak, aby nedošlo k výpadku příjmů domácnosti. Dále se vymezuje pojem sociální šetření pro účely příspěvku na péči a toto nové vymezení by mělo urychlit řízení o příspěvku na péči. Zákon navrhuje zvýšení částky příspěvku na péči ve IV. stupni, a to jako náhradní řešení k návrhu na finanční zajištění celodenní asistence osob ve IV. stupni závislosti. Část zákona by měla vstoupit v účinnost od 1. 7. 2019, další část zákona vstoupí v platnost až 1. 7. 2020. Je to proto, aby Úřad práce ČR a další instituce se mohly připravit na změny, které zákon obsahuje. Návrh novely zákona o sociálních službách je částečně podobný návrhu, který předkládala paní ministryně M. Marksová v loňském roce, a který již nebyl schválen. Senátní návrh však neobsahuje ty části, které byly nejvíce kritizovány, a to především rozšíření sociálních služeb na rodinnou politiku a OSPOD. Zákon nyní bude předán Poslanecké sněmovně, která jej musí projednat ve třech čteních. Je nepochybné, že projednávání zákona v Poslanecké sněmovně bude poměrně složité už proto, že vláda k návrhu vyjádřila negativní stanovisko. V odkazu pod textem najdete návrh zákona, který schválil Senát. 

Vážení přátelé, ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku, který se zabýval Lékařskou posudkovou službou. MPSV ČR mělo poslancům předložit návrhy na řešení krizové situace LPS. Jak se ukázalo, MPSV ČR nemá ucelenou představu řešení komplexu problémů v LPS. Od 1. 1. 2019 by mělo posudkovou službu opustit 100 lékařů posudkové služby, protože překročí věk 70 let a služební zákon omezuje maximální věk pracovníků ve státní službě na 70 let. Předseda NRZP ČR uvedl ve svém vystoupení na jednání Výboru pro sociální politiku, že pokud chce MPSV ČR provést například změnu Zákona o státní službě, aby vyjmul posudkové lékaře ze státní služby, tak musí co nejrychleji takový návrh zákona předložit. Poslanci Výboru uložili MPSV ČR do konce května předložit časovou posloupnost jednotlivých kroků řešení problémů v posudkové službě. 

Vážení přátelé, znovu Vám připomínáme, že Poslanecká sněmovna bude buď příští týden nebo další týden hlasovat ve třetím čtení o novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato novela řeší vztah minimální mzdy a výplaty náhrad za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se o tisk č. 91. K tomuto návrhu zákona podal pan poslanec Vít Kaňkovský pozměňovací návrh, který upřesňuje, že minimální mzda, jako fiktivní mzda u lidí v evidenci Úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání, se bude počítat vždy taková minimální mzda, která byla při přiznání renty. Prosíme Vás, abyste oslovili Vaše poslance s tím, že je poprosíte o podporu pozměňovacího návrhu pana poslance V. Kaňkovského. Již jsme Vás jednou poprosili o intervenci poslanců Vašeho kraje. Pro řadu lidí je velmi důležité, aby pozměňovací návrh poslanci schválili. 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel