Aktuality

Informace č.: 92 - 2018 (Náhrady za ztrátu na výdělku)

Vážení přátelé, 

poslední dobou se na nás neustále obracíte s dotazy, jak je to s náhradami za ztrátu na výdělku, způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to vzhledem k novele zákoníku práce. Tato novela zákoníku práce je provedená zákonem č. 181/2018 Sb., a je platná od 1. 10. 2018. V dokumentu, který je v odkaze pod textem najdete rozbor nových ustanovení zákoníku práce, která se týkají náhrad za ztrátu na výdělku. Na konci dokumentu je pak shrnutí jednotlivých situací, které se mohou běžně vyskytnout. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 91 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v podvečerních hodinách jednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, jako garanční výbor, o pozměňovacích návrzích, které byly vzneseny ve druhém čtení k tisku 160. To je k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to původně senátní návrh, kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun. V této fázi projednávání se již nevede diskuse, pouze Výbor hlasuje o doporučeních pro třetí čtení Poslanecké sněmovny. Celkem bylo podáno 16 pozměňovacích návrhů. Je tudíž zřejmé, že tento zákon je vnímán Poslaneckou sněmovnou jako důležitý. Je to způsobeno také tím, že schválení zákona bude znamenat zvýšení výdajů státního rozpočtu. 

Výbor doporučil návrh paní poslankyně Lenky Dražilové, a to zvýšit příspěvek na péči ve III. stupni o 3000,- korun na 11 800,- korun a ve IV. stupni o 4000,- korun na 17 200,- korun. Jen připomínáme, že u dětí je částka ve III. stupni vyšší o 1000,- korun, tedy částka se zvyšuje z 9 900,- korun na 12 900,- korun. Paní poslankyně Lenka Dražilová zároveň stanovuje účinnost této úpravy zákona od 1. července 2019. 

Výbor dále doporučil návrh pana poslance Romana Sklenáka, který navrhuje zvýšit III. stupeň závislosti o 4000,- korun, to je na 12 800,- korun, u dětí z 9 900,- na 13 900,- korun. U IV. stupně ponechává zvýšení na 19 200,- korun. Pan poslanec Roman Sklenák stanoví účinnost u příspěvku ve IV. stupni prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a u III. stupně stanoví účinnost dnem 1. července 2019. U IV. stupně je odložena účinnost na druhý měsíc z důvodů praktických, aby bylo možné vůbec změnu provést. Úřady práce budou muset jednak oznámit klientům zvýšení částky a také budou muset technicky upravit výplatu dávky, což si vyžádá nějaký čas. 

Výbor doporučil ještě částečně návrh pana poslance Víta Kaňkovského, který navrhuje také zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4000,- korun, s účinností od 1. července 2019,  zároveň ponechává účinnost zvýšení příspěvku ve IV. stupni od 1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že ukončení jednání o zákonu bude až koncem roku 2018, je správné ponechat určitý čas na technické provedení změny, a proto se jako nejlepší jeví návrh pana poslance Romana Sklenáka. 

Vážení přátelé, o návrhu zákona, tisk 160, se bude pravděpodobně hlasovat na schůzi, která bude začínat 4. prosince 2018. Dovolujeme si Vás požádat, abyste svými dopisy apelovali na poslankyně a poslance, aby byl přijat návrh pana poslance Romana Sklenáka, který je komplexní a pravděpodobně i přijatelný pro velký počet poslankyň a poslanců. NRZP ČR bude samozřejmě jednat s jednotlivými poslaneckými kluby o podpoře tohoto návrhu. 

Přeji Vám všechno dobré.  

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 90 - 2018 (Jednání s kraji o železniční dopravě + novela zákona o pomůckách)

Vážení přátelé,

 

v úterý 20. 11. 2018 se uskutečnila dvě důležitá jednání NRZP ČR. Nejprve jsme jednali s představiteli krajů, kteří jsou odpovědni za dopravu v krajích. Dopravní komisi Asociace krajů vede hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. V současné době končí smlouvy krajů s provozovateli železniční dopravy a kraje vypisují nová výběrová řízení na dopravce na dalších 10 – 15 let. Považujeme tato výběrová řízení za velmi důležitá, a to proto, aby nedošlo ke zhoršení podmínek dopravy osob se zdravotním postižením. 

Představili jsme našich deset bodů, které by měly být splněny, než dojde k liberalizaci trhu v železniční dopravě, kterou prosazuje především Ministerstvo dopravy ČR, které si od toho slibuje konkurenci v železniční dopravě a zlepšení standardů. Naše zkušenosti jsou zatím takové, že noví dopravci neplní standardy pro přepravu osob s tělesným či smyslovým postižením. Proto jsme požadovali, aby krajští objednatelé uplatnili v zadávací dokumentaci pro nabídkové řízení na regionální drážní dopravu minimální standardy, které jsou v současné době. Mezi tyto podmínky patří funkčnost objednávkového systému, který má v současné době národní dopravce, to je České dráhy. Chceme, aby všichni dopravci si vyjednali přístup do tohoto systému a aby garantovali možnost objednávky a pomoci při nástupu, výstupu či přestupu do vlaku, a to buď emailem, nebo u kterékoliv pokladní přepážky dopravce. 

Požadujeme, aby všichni dopravci garantovali použití mobilní nebo vozidlové plošiny a také možnost objednávky zařazení vozu s plošinou, a to i při cestách do zahraničí. Chceme, aby tyto úkony byly zajišťovány dopravcem zdarma, včetně asistence jejich zaměstnanci. Dopravce by měl mít povinnost zachovat dostupnost informací o příjezdech a odjezdech vlaků pro všechny cestující, zejména pro cestující smyslově postižené. Chceme mít garantovány běžně dostupné doplňkové služby ve většině železničních stanic, jako je bezbariérový a bezplatný přístup do čekáren, vstup na nástupiště a samozřejmě bezbariérový přístup na WC. To znamená, že musí dojít co nejrychleji k modernizaci železničních stanic a zastávek. Současně požadujeme, aby došlo co nejrychleji k zvyšování poměru bezbariérových vozů na české železnici. Nesouhlasíme se současnou praxí, kdy někteří dopravci nakupují vyřazené železniční vozy v okolních státech, které jsou bariérové. Dopravci je pouze repasují, bez toho aniž by zajistili bezbariérový přístup. Považujeme za samozřejmé, že bude zachována možnost nákupu jízdního dokladu z domova a možnost zajistit si rezervaci místa elektronicky, tak jak je to dnes u národního dopravce. 

Zásadně nesouhlasíme, aby jeden dopravce nečekal na spoj jiného dopravce, který má zpoždění. Tím se občané dostávají do těžko řešitelných situací a pro osoby se zdravotním postižením může být taková situace nebezpečná. Požadujeme zachování možnosti přímého odbavení pro celou přepravní cestu s využitím tarifu integrovaného dopravního systému nebo tarifu dopravce. To znamená, koupení jedné jízdenky, i když bude přestup během cesty od jednoho dopravce k druhému. 

Vážení přátelé, odpoledne se uskutečnilo jednání u tzv. Kulatého stolu na MPSV ČR, zaměřeného na novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který zpracovala NRZP ČR a podali poslanci napříč politickými stranami. V novele zákona se navrhuje rozšířit skupinu osob, které budou mít těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále těžké omezení hybnosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a také o objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Kulatý stůl jednal právě o námi navrhovaném rozšíření diagnóz, na které by se vztahovala možnost požádat o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. MPSV ČR se v zásadě nebrání rozšíření o další diagnózy, ale trvá na tom, že diagnózy musí být specifikovány tak, aby nemohlo dojít k zneužití systému. Návrh zákona, který je v Poslanecké sněmovně veden pod číslem tisku 267, by měl do konce roku projít prvním čtením a v průběhu prvního pololetí by měl být zákon schválen s tím, že jeho platnost by byla od 1. 1. 2020. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel