Aktuality

Informace č.: 46 - 2018 (Dlouhodobé ošetřovné)

Vážení přátelé, 

od 1. 6. 2018 vstupuje v účinnost část novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, která kodifikuje poskytování tzv. dlouhodobého ošetřovného. 

Pečujícímu bude po dobu dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu, a to ve stejné výši 60 % denního vyměřovacího základu. Pečující zaměstnanec nemůže dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. 

Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. 

Zákon stanoví, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci, souhlas je možné také písemně odvolat. 

O příbuzného bude moci pečovat jeden člen z širšího okruhu rodiny.

  a) manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

  b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

  c) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle uvedeného písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Nesmí však přitom jít o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. Dále je třeba, aby zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí nezbytně vyžadoval poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. 

Vážení přátelé, zákon alespoň částečně vychází vstříc rodinám, aby mohly v kritické chvíli pečovat o osobu blízkou. NRZP ČR prosazovala, aby období poskytování dlouhodobého ošetřovného bylo po dobu 6 měsíců, protože to je nejkratší doba, za kterou je možné přiznat příspěvek na péči. 

Zákonodárci však náš návrh neschválili. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 45 - 2018 (Pozvánka na konferenci o PAS)

Vážení přátelé, 

v odkaze v pod textem naleznete pozvánku na velmi zajímavou konferenci na téma „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“. Konference se koná v Poslanecké sněmovně dne 19. 6. 2018. 

Konference se koná pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Ing. Radky Maxové. 

Věřím, že tuto nabídku mnozí z Vás využijí. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

 

Informace č.: 44 - 2018 (Jak připravit neslyšící na budoucnost? Přijďte na konferenci)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem naleznete pozvánku na konferenci „Jak připravit neslyšící na budoucnost“. Konference se připravuje u příležitosti 150. výročí existence Pražského spolku neslyšících. Vstup na konferenci je v zásadě volný, takže se můžete ještě přihlásit. Pod textem Vám zároveň posíláme odkaz na program konference, která se uskuteční 8. 6. 2018 v prostorách Staroměstské radnice. Konference je i s občerstvením a obědem. 

Věříme, že využijete tuto zajímavou nabídku. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel