Aktuality

Informace č.: 4 - 2019 (Důležité upozornění na registraci poskytovaných zdravotnických služeb)

Vážení přátelé,

informaci, kterou Vám nyní posíláme, se týká pouze těch subjektů, které poskytují vedle sociálních služeb také ještě zdravotní služby. 

Upozorňujeme Vás, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 8 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařízení sociálních služeb, registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, povinna oznámit poskytování zdravotních služeb příslušnému krajskému úřadu podle místa jejich poskytování –  povinnost se týká pobytových sociálních služeb, kde je ošetřovatelská péče poskytnuta prostřednictvím zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.) 

Dle sdělení zdravotních pojišťoven nebudou výkony zdravotnických pracovníků poskytovatele sociálních služeb propláceny do doby, než tato zařízení budou registrována v „Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb“ (NRPZS) a následně údaje budou promítnuty do „registru zdravotnických pracovníků“. Do NRPZS může být poskytovatel zapsán až po vyplnění „Oznámení“, které pošlete na svůj kraj. Jedná se o protokol, který by Vám měl Krajský úřad poslat. Pokud ne, tak Vám doporučujeme, abyste si jej na Vašem Krajském úřadě vyžádali. Je možné, že podoba formuláře bude v každém kraji poněkud jiná. Proto Vám nemůžeme poslat vzor formuláře. 

V případě, že poskytujete sociální pobytové služby v rámci jiného kraje, obraťte se pro více informací na příslušný krajský úřad, odbor zdravotnictví. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 3 - 2019 (Poukázky budou vypláceny až do března)

Vážení přátelé,

v poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let.

 

Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek.  Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 2 - 2019 (Změny pro OZP v roce 2019)

Vážení přátelé, 

od 1. ledna 2019 dochází ke změně v řadě zákonů, které se dotýkají významně osob se zdravotním postižením. Posíláme Vám výčet těch nejvýznamnějších změn, které vstupují v platnost, a které jsme získali z webu MPSV ČR.

 

Jedná se o tyto změny:

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní výměra všech důchodů, a to ze současných 9 % na 10 % průměrné mzdy (u důchodů přiznaných před 1. 1. 2019 bude náležet zvýšená základní výměra od splátky důchodu splatné v lednu 2019). Dojde tak ke zvýšení životní úrovně všech příjemců důchodů, protože všechny vyplácené i nově přiznané důchody budou zvýšeny o 1 % průměrné mzdy, což se výrazněji projeví u nižších důchodů, u kterých základní výměra tvoří větší část důchodu. Základní výměra se zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč, procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

 

Důchody se tak zvýší v průměru o 900 korun. Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení.

Od lednové splátky 2019 se valorizují i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 3,4 % celkové výše příplatku.

 

Od 1. 1. 2019 dochází ke zvýšení procentní výměry důchodu o 1 000 Kč u osob, které dosáhly věku 85 let. Jeho záměrem je zvýšit životní úroveň těch osob, u kterých lze již téměř s jistotou přepokládat, že její případné zvýšení si nemohou zabezpečit samy, například ani částečným uplatněním na trhu práce (důchodcům, kteří dosáhli 85 let věku před 1. 1. 2019, náleží toto zvýšení procentní výměry od splátky důchodu splatné v lednu 2019). Zvyšování důchodů z důvodu dosažení 85 let zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, stejně jako valorizaci důchodů, bez žádosti.

 

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jedná se o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.

Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1150 až 2300 Kč měsíčně. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou výdělková minima platná pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a ve státní službě, jimž je za práci poskytován plat.

Od 1. ledna 2019 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 13 350 do 26 700 Kč měsíčně pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin.

 

Od 1. ledna 2019 budou o 3,4 procenta navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Podle informací získaných od pojišťoven, které realizují zákonné pojištění odpovědnosti za škody při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání, pobírá náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti cca 12 750 poškozených. Náhrady nákladů na výživu pozůstalých jsou vypláceny cca 470 pozůstalým.

Od 1. ledna 2019 se u OSVČ mění splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu a pojistné ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce; při jejím nedodržení musela platit z dluhu na zálohách penále. Při nezaplacení pojistného v této 20denní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo. Musela se znovu přihlásit, pokud si přála být nadále nemocensky pojištěná; nárok na nemocenské jí vznikl až po 3 měsících trvání účasti na nemocenském pojištění. Nově od 1. ledna 2019 činí lhůta pro zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).

OSVČ dosud může požádat okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení pouze o snížení záloh na důchodové pojištění. Od roku 2019 může OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat i o zrušení povinnosti platit zálohy. Bude jí vyhověno, pokud dosahuje tak malých příjmů, že lze předpokládat, že nebude povinna za tento rok platit pojistné na důchodové pojištění, a proto zaplacené zálohy za měsíce tohoto roku by jí byly vráceny. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel