Aktuality

Informace č.: 67 - 2018 (Překlady informací o NRZP ČR pro neslyšící)

Vážení přátelé,

s radostí vám přinášíme dobrou zprávu. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nezapomíná ani na neslyšící a proto, ve spolupráci s Deaf Friendly, připravila překlady informací o své činnosti na svých webových stránkách do českého znakového jazyka. 

S informacemi o NRZP ČR ve znakovém jazyce se nyní můžete seznámit na tomto odkaze: http://www.nrzp.cz/o-nas/zakladni-informace.html

Velmi podrobně jsme zpracovali i informace o službách naší poradny odborného sociálního poradenství. Tyto informace najdete na odkaze: http://nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/poradna-nrzp-cr-v-regionech/1977-informace-o-sluzbach-poradny-nrzp-cr.html 

Neslyšící klienti naší poradny mají nyní stejný přístup k informacím jako ti slyšící. Informaci jsme zveřejnili současně na našem Facebooku. Jedná o velmi důležitou zprávu pro osoby neslyšící a nedoslýchavé, a proto Vás prosíme, abyste ji dále šířili. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 66 - 2018 (Novela zákona o státním fondu rozvoje bydlení)

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) předkládá do meziresortního připomínkového řízení v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“). 

Cílem návrhu zákona je rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“) o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci MMR. V návaznosti na to se navrhuje též změna názvu SFRB na „Státní fond podpory investic“ (dále také „SFPI“), který lépe vystihuje jeho rozšířené zaměření, které je v návrhu zákona dále blíže konkretizováno. 

SFPI bude podporovat investice související s udržitelným rozvojem obcí, měst a regionů, bydlením a cestovním ruchem, a to v souladu s koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky a v souladu s veřejným zájmem. 

Dále se navrhuje doplnění ustanovení o poskytování údajů z informačních systémů státní správy fondu a o zpracovávání osobních údajů fondem.

V návrhu zákona se nově upravuje základní postup fondu při poskytování peněžních prostředků. 

V souvislosti s kontrolní činností fondu se navrhuje výslovně zakotvit aplikaci zákona o finanční kontrole na postup fondu při provádění kontroly správnosti údajů uvedených v žádostech a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků fondu. 

Vážení přátelé, prosíme Vás o zaslání Vašich případných připomínek k návrhu zákona do 6. 9. 2018 na adresu

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel