Aktuality

Pozvánka na Benefiční dětský den

letak_DD_2019
 

Informace č.: 25 - 2019 (Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP)

Vážení přátelé,

od 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 12 200,- Kč na 13 350,- Kč za měsíc. V souvislosti s tím se dostali do problémů zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, protože jim nebyl zvýšen příspěvek na pracovníky se zdravotním postižením podle § 78a, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok ve smyslu zlepšení životních podmínek této cílové skupiny. Na druhou stranu je skutečností, že v rámci chráněného trhu práce působí také zaměstnavatelé, jejichž činnost se blíží pracovní terapii. Jedná se o subjekty zaměstnávající ve větší míře zaměstnance často uznané ve druhém či třetím stupni invalidity, tj. osoby s nejnižším pracovním potenciálem. Produktivita práce těchto zaměstnanců ve většině případů neodpovídá minimální mzdě, a proto je ekonomická stabilita těchto zaměstnavatelů zcela závislá na příspěvku poskytovaném Úřadem práce České republiky podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopady na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, a to i vzhledem k tomu, že za poslední tři roky vzrostla zaměstnavatelům působícím na chráněném trhu práce minimální mzda o 4 200 Kč, přičemž zvyšování příspěvku poskytovaného podle § 78a zákona o zaměstnanosti (resp. podle § 78 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2017) této výše nedosahovalo. 

MPSV ČR připravilo pozměňovací návrh k projednávanému návrhu zákona o pobytu cizinců, který projednávala Poslanecká sněmovna, protože zákon obsahoval také přímou novelu zákona o zaměstnanosti. Proto poslanci při projednávání tohoto zákona navrhli zvýšit příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti, který přispívá subjektům zaměstnávajícím více než 50 % OZP, a to o 800,- Kč na 12 800,- Kč. Bohužel, Poslanecká sněmovna zvýšení příspěvku neschválila. NRZP ČR se obrátila na senátory, aby pozměňovací návrh na zvýšení příspěvku podali a schválili. I když původní jednání vypadala velice nadějně, tak současná realita je taková, že se zdá, že senátoři nepodpoří zvýšení výše uvedeného příspěvku. 

Proto vznikla v Poslanecké sněmovně iniciativa poslanců pod vedením paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Společně podali novelu zákona o zaměstnanosti, kde navrhují zvýšit příspěvek na zaměstnávání OZP u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP o 800,- Kč měsíčně. Návrh je už podán. Je to tisk 463 a my teď musíme vyvinout maximální úsilí, aby byl zákon co nejdříve projednán. O tématu podpory zaměstnávání OZP v chráněných dílnách bude jednat 2. května 2019 také Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. 

Vážení přátelé, NRZP ČR podporuje iniciativu zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP a je možné, že pokud nedojde k nějaké shodě o urychlené řešení, že bude vyhlášena petice a pravděpodobně budou připraveny i další akce. Proto si vás dovolujeme požádat o případnou podporu, pokud takové iniciativy budou vyhlášeny. Věřím, že nás podpoříte. Zatím však vyjednáváme, protože se domníváme, že nejlépe je věci vyjednat než nátlakově prosazovat. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 24 - 2019 (Dálniční poplatky nově)

Vážení přátelé, 

jak asi víte, od roku 2021 se již nebudou používat papírové dálniční známky, ale bude systém elektronické platby dálničních poplatků. To znamená, že každý automobil bude v evidenci systému, a ty vozy, které budou osvobozeny od dálničních poplatků, bude systém umět identifikovat a nebudou tudíž žádné sankce. 

NRZP ČR již déle jak rok vyjednává se Státním fondem dopravní infrastruktury ČR (SFDI ČR), který má na starosti zavedení elektronické platby dálničních poplatků. Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P bude systém fungovat tak, že každý držitel průkazu si bude moci bezplatně nahlásit do systému jeden automobil, a to registrací svojí registrační značky (RZ), dříve SPZ. Toto auto, kdykoliv pojede po dálnici, bude osvobozeno od poplatku bez ohledu na to, zda držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je ve vozidle. Samozřejmě, že parkovací karta se bude moci využít v jiných vozidlech, například při parkování ve městech, při vjezdu do ulic, kde je povolen vjezd pouze dopravní obsluze a podobně. Tato oprávnění se nemění. Na dálnicích to však nelze jinak řešit, než, že bude registrováno jedno vozidlo, a to na průkaz ZTP nebo ZTP/P. Takto to mají například na Slovensku a v jiných zemích, kde je elektronická platba dálničních poplatků. 

Velmi složité bylo vyřešit problém u nezletilých dětí, anebo nezaopatřených dětí, které mají zhoubný nádor nebo mají postižení hemoblastosou. Postup dokladování toho, že nezletilému, nebo nezaopatřenému dítěti je léčeno specializovaným lékařským zařízením zhoubný nádor nebo hemoblastosa a následný průběh osvobození od dálničních poplatků, by po prodiskutování našeho návrhu měl vypadat následovně: 

1)         Rodič, nebo zákonný zástupce si vyžádá u ošetřujícího lékaře nezletilého, nebo nezaopatřeného dítěte potvrzení o tom, že je jeho dítě léčeno na zhoubný nádor, nebo hemoblastosu. Potvrzení musí vystavit na jeho žádost odborný lékař onkolog, či odborné lékařské pracoviště (např. dětská onkologie nebo hematologie).

2)         Potvrzení lékaře bude součástí společného formuláře „Oznámení o nároku na osvobození podle § 20a, odst. 1, písmeno i) zákona č. 13/1997 Sb.“ (dále jen Oznámení), kde rodič nebo zákonný zástupce uvede následující údaje: jméno a příjmení zákonného zástupce; jméno a příjmení nezletilého nebo nezaopatřeného dítěte, jeho datum narození a adresu bydliště a název zařízení, kde je toto dítě léčeno.

3)         Oznámení, vyhotovené dle připraveného vzoru by mohl rodič, nebo zákonný zástupce předložit k potvrzení buď osobně v ordinaci či zařízení, kde je dítě léčeno, nebo žádost vyplní společně s ošetřujícím lékařem v systému EDAZ (elektronický formulář), přičemž by takovou žádost lékař podepsal elektronickým podpisem a odeslal přímo do systému (elektronické podpisy jsou aktuálně u některých lékařů využívány v procesu vystavování elektronických receptů a budou využívány v systému elektronických neschopenek).

4)         Rodič zašle Oznámení SFDI pokud tak již neučinil ošetřující lékař (viz bod 3).

5)         Rodič, nebo zákonný zástupce přímo v žádosti uvede registrační značku vozidla, které má být osvobozeno od poplatku a termín od kdy má být vozidlo osvobozeno (s počátkem platnosti nejdéle do 3 měsíců od podpisu oznámení, délka platnosti osvobození je 12 měsíců od počátku platnosti).

6)         Na základě žádosti bude zaveden do evidence a bude mu zpět na adresu nezaopatřeného dítěte zasláno potvrzení.

 

S ohledem na pravděpodobně velmi malou skupinu těchto osvobozených vozidel se jeví nadbytečné využívání jednorázového kódu, který by se musel v dalším kroku zadávat přes aplikaci a oznamovatel uvede požadovanou registrační značku ve výše uvedeném formuláři pro Oznámení. 

Zajištění úhrady případného poplatku za vystavení potvrzení lékařem ze zdravotního pojištění není v možnostech SFDI. Bude to muset být aktivita samotných oznamovatelů nebo zájmové skupiny ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně. 

Posíláme vám tuto důležitou informaci a je možné, že k ní bude řada připomínek. Zdá se však, že lepší řešení asi nenajdeme. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel