Aktuality

Informace č.: 93 - 2017 (Výzva poslancům - hmotná nouze)

Vážení přátelé, 

od 1. prosince 2017 platí novela zákona o hmotné nouzi, která stanoví, že osobám, které pobírají déle než šest měsíců dávky hmotné nouze, bude Úřad práce vyplácet tyto dávky povinně částečně v poukázkách na zboží. Je to opatření, které mám být zaměřeno proti lidem, kteří si nechtějí zlepšit svoji ekonomickou situaci vlastní prací. Toto opatření se však dotkne i osob, které objektivně nemohou pracovat a jsou jim dlouhodobě vypláceny dávky hmotné nouze. Jsou to například maminky pečující o dítě s těžkým zdravotním postižením, jsou to lidé, kteří jsou ve III. stupni invalidity, ale není jim důchod vyplácen, protože nemají odpracován potřebný počet let a podobně. 

NRZP ČR dnes vyzvala poslance, aby se tímto problémem co nejdříve zabývali. Výzva je v odkazu pod textem. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 92 - 2017 (Nominace na 15. ročník cen MOSTY)

Vážení přátelé,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlásila 15. ročník cen MOSTY. 

NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob.

 

Za rok 2017 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích:

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

-           Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

-           Zvláštní cena

 

Návrhy na ocenění se podávají do 31. 12. 2017 na předepsaném formuláři, který najdete v odkazu pod textem informace. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Vyzýváme Vás všechny, abyste se přihlásili se svými projekty do soutěže. Můžete také přihlásit Vaše projekty nebo činy, o kterých se dozvíte. Příklady pomoci osobám se zdravotním postižením budou motivovat další obce a jednotlivce k vytváření projektů, vhodných k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Vítěz každé kategorie obdrží cenu, kterou ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan. Slavnostní vyhlášení cen se uskuteční 22. března 2018 od 15 hodin v Praze v Top Hotelu Praha. Očekáváme vaše nominace na cenu MOSTY do 31. 12. 2017. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 91 - 2017 (Evropský parkovací průkaz)

Vážení přátelé, 

Magistrát hlavního města Prahy poslal dotaz na Ministerstvo dopravy týkající se prokazování nároku na využívání vyhrazeného parkovacího stání osobami cizí státní příslušnosti. Konkrétně dotaz zněl, dle jakého ustanovení je přepravovaná osoba povinna prokázat se na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 

Ministerstvo dopravy k tomu uvádí následující. Ustanovení § 67 zákona o silničním provozu upravující speciální označení vozidel a osob zohledňuje právně nezávazný akt Evropské unie - doporučení Rady Evropské unie, publikované pod č. 98/376/EC, ve znění doporučení 2008/205/ES (dále jen „doporučení EU“), kterým byl zaveden parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 67 odst. 11 zákona o silničním provozu a v souladu s doporučením EU byl v ustanovení § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb. upraven pod označením O 7 parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz O 7“). Podoba parkovacího průkazu O 7 respektuje požadavky doporučení EU a odpovídá tak obdobným parkovacím průkazům vydávaným v ostatních členských státech EU. K tomu je třeba dodat, že parkovací průkaz O 7 nahradil původně vydávaný parkovací průkaz O 1 právě z důvodu přizpůsobení české právní úpravy doporučení EU, což lze zjistit z důvodové zprávy k zákonu č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

V důvodové zprávě tohoto zákona se k novelizaci ustanovení § 67 zákona o silničním provozu uvádí:

Zásadní výhodou nového průkazu je, že bude mít náležitosti stanovené doporučením Rady 98/376/ES ze 4. června 1998, a bude na rozdíl od dosavadního označení O 1 akceptován i v jiných státech Evropské unie, kde dosud držitelé označení O 1 nemohli požívat zvýhodnění (zejména zvláštních parkovacích míst) určené pro osoby zdravotně postižené.“

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu smí parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením užívat výhradně osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. Podle ustanovení § 67 odst. 4 první věty zákona o silničním provozu lze vozidlo označit parkovacím průkazem O 7 pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením v souladu s ustanovením § 67 odstavce 1 zákona o silničním provozu. Podle ustanovení § 67 odst. 4 druhé věty citovaného zákona je přepravovaná osoba povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu (v současnosti jde o zákon č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. V souladu s textem uvedeným v doporučení EU i přímo na parkovacím průkazu O 7 je tento průkaz umisťován ve vozidle tak, aby byl snadno viditelný. 

Podle názoru MD ČR je nutné ustanovení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu vykládat

nikoli izolovaně, ale v kontextu ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu a konformně s výše uvedeným doporučením EU. Osoby, kterým byl vydán v návaznosti na doporučení EU ekvivalent parkovacího průkazu O 7 oprávněným orgánem v jiném členském státě EU, mohou tímto ekvivalentním parkovacím průkazem označit vozidlo, které samy řídí, nebo kterým jsou přepravovány, a tento průkaz by měl být strážníky či policisty uznán na základě § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu, přičemž další doklady vydávané českými orgány, jakými jsou průkazy ZTP a ZTP/P, by od těchto osob neměly být požadovány.

To vyplývá z výkladu posledně jmenovaného ustanovení, kdy je zřejmé, že oprávněný orgán v zahraničí vydává ekvivalent Parkovacího průkazu O 7 v souladu s vlastními, tedy nikoli českými předpisy, a tudíž mj. bez ohledu na požadavek § 67 odst. 2 zákona o silničním provozu, tj. bez nutnosti být držitelem českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. Ustanovení § 67 odst. 1 zákona o silničním provozu k označení vozidel mezinárodně uznávaným průkazem jednotného typu, jaký je vydáván i v jiných členských státech EU, a tento účel by byl evidentně zmařen, pokud by vedle parkovacího průkazu O 7 byl vyžadován navíc i průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný českými orgány. Ačkoli se parkovací průkazy podle vzoru doporučení EU vydávají vždy podle národních předpisů členských států EU, cílem doporučení EU bylo dosažení vzájemného uznávání těchto parkovacích průkazů (srov. k tomu bod 2. doporučení EU), a tohoto cíle by stěží mohlo být dosaženo, budou-li orgány hostitelských členských států vyžadovat kromě parkovacích průkazů předložení dalších dokladů vydávaných výhradně v těchto členských státech. 

Konečně, parkovací průkaz O 7 je vydáván vždy konkrétní zdravotně postižené fyzické osobě, obsahuje údaje o jménu, příjmení stejně jako fotografii osoby zdravotně postižené, tedy údaje způsobilé pro identifikaci osoby, která je přepravována automobilem, a není proto důvodné kontrolovat identitu zdravotně postižené osoby, která je nositelem parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem, prostřednictvím dalšího průkazu. Domníváme se, že s ohledem na výše uvedené je nutné ustanovení § 67 odst. 4 zákona o silničním provozu vykládat tak, že po držiteli parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem EU nelze požadovat, aby se prokázal i průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

Vážení přátelé, věřím, že se Vám tato informace může někdy hodit, a to především při jízdě do zahraničí nebo při hostů v České republice. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel