Aktuality

Mimořádné tiskové prohlášení předsedy NRZP ČR k jednání Poslanecké sněmovny o sociálních zákonech

V úterý 30. srpna 2011 projednal Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny zákony sociální reformy. Mimo jiné doporučil Poslanecké sněmovně, aby příspěvek na péči nově pobírali poskytovatelé sociálních služeb na rozdíl od současnosti, kdy příspěvek pobírají uživatelé sociálních služeb.

Princip, kdy příspěvek na péči je příjmem uživatele sociálních služeb, byl přijat schválením zákona o sociálních službách v roce 2006. Příspěvek na péči dává lidem s postižením základní kompetence, aby si sami mohli volit poskytovatele sociální služby, rozsah služeb, místo a čas výkonu služeb. Tento princip je standardní v členských zemích EU a nikde není zpochybňována jeho úloha ve zvýšení kompetencí uživatelů služeb.

Změna doporučená Výborem pro sociální politiku je pro lidi, kteří potřebují pomoc druhých osob, nepřijatelná! Po manifestaci dne 22. března 2011, kdy demonstrovalo tisíce lidí se zdravotním postižením před MPSV ČR, aby právě tento princip nebyl sociální reformou měněn, jsme uzavřeli dohodu s panem ministrem Jaromírem Drábkem. Součástí kompromisního řešení sociální reformy bylo, že příspěvek na péči budou i nadále dostávat uživatelé služeb. Tuto dohodu posvětila také Vláda ČR, která schválila zákony sociální reformy včetně dohodnutých kompromisů.

Pokud by Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů v podobě, kterou přijal Výbor pro sociální reformu, jednalo by se o zásadní a nepřijatelné porušení dohod mezi MPSV ČR a vládou na jedné straně a NRZP ČR na straně druhé. NRZP ČR dohodu, i když to bylo někdy velmi obtížné, dodržela a nepředkládala návrhy nad rámec dohody.

Žádáme proto odpovědné politiky, aby i oni převzali svůj díl odpovědnosti za dohodu a nedopustili zásadní systémovou změnu, která poškodí uživatele služeb.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Výzva všem neziskovým organizacím

Výzva všem neziskovým organizacím!

Bez velkého povšimnutí veřejnosti a médií schválila vláda, v rámci projednávání návrhu zákona o jednotném inkasním místě, zdanění loterií a sázkových her, a to ve výši 20%. Nikdo si ani nepovšimnul, že tento návrh zásadním způsobem poškodí neziskový sektor a ani není v souladu s praxí v evropských zemích. Tento návrh byl prosazen stranou Věci veřejné pod heslem boje proti hazardu.

 

Pro osvětlení celé problematiky si dovolím uvést základní čísla za rok 2010 – viz. stránky: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_63044.html.

 

Celkový příjem loterních společností v roce 2010 byl 125,63 mld. Kč

vyplaceno na výhrách celkem 93,81 mld. Kč

hrubý příjem činil 31,82 mld. Kč

společnosti zaplatily 3,86 mld. Kč na správních a místních poplatcích a náklady státního dozoru. Odvod na VPÚ činil 3,53 mld. Kč.

 

Na veřejné prospěšné účely odvedli provozovatelé hazardních her podle velikosti z hrubých příjmů 6 % až 20 %, což činilo částku celkem 3,53 mld. Kč.

Lze však očekávat, že toto číslo bude významně větší – možná o miliardy, neboť Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví, že od roku 2012 musí všechny loterijní společnosti odvádět na veřejně prospěšné účely (VPÚ) 20%.

Tabulka vývoje výdajů na jednotlivé VPÚ:

Rok

Ekologie

Kultura

Nadace

Obce

Sociální

Sport

Školství

Zdravotnictví

2006

0,0%

2,0%

2,4%

33,8%

1,2%

59,1%

0,5%

1,0%

2007

0,8%

2,5%

6,7%

32,0%

0,8%

55,6%

0,4%

1,4%

2008

0,6%

3,6%

8,4%

37,5%

2,1%

45,0%

0,6%

2,2%

2009

1,1%

6,8%

10,2%

21,9%

4,1%

52,4%

0,7%

2,9%

 

Pokud zvítězí myšlenka zdanění hazardu, je nezbytné si uvědomit zásadní věc: Daň z právnických osob ve výši 20 % z příjmů snížených o náklady podnikání nemůže nikdy dosáhnout současných odvodů na VPÚ, protože tyto odvody jsou z hrubých příjmů. Stát nezíská příliš velké prostředky, ale neziskový sektor ztratí prostředky, které již jinde nezíská. Jde o částku 3.53 mld. Kč, o kterou by nás tímto stát připravil, aniž ji jakýmkoliv způsobem hodlá nahradit. Dojde k nevratnému obrovskému poškození celé neziskové sféry!

 

Jednou z motivací k návrhu zdanění provozovatelů hazardních her je skutečnost, že někteří provozovatelé si vytvořili vlastní neziskové organizace, do kterých převádějí odvody na veřejně prospěšný účel.

Tato věc je spíše věcí minulosti, i když takové společnosti asi existují. Není to však převažující jev. Zákon však má stanovit pravidla, která takovému převodu peněz zabrání. Např. vláda, či jiný orgán, určí neziskové organizace, které mohou přijímat prostředky od loterijních společností, nebo stanoví jinou podmínku. Standardem by mělo být, že všichni příjemci peněz budou uvedeni na webu i s částkou, kterou ročně obdrží a s popisem činností, na které byly finanční částky použity – což se dnes stejně již děje.

 

Všude ve světě jsou loterie a jiné hazardní hry povolovány, i přes jejich negativní dopad, z toho důvodu, že výnosy z jejich činností jsou určeny na konkrétní veřejně prospěšné účely. V Evropě je nakládáno s výnosy loterijních společností zcela jinak. Vlastně celá loterijní sféra je jinak pojata oproti návrhu, který byl nyní schválen ve vládě. V řadě zemí jsou státní loterie, jejichž veškerý zisk je určen na konkrétní neziskové aktivity. Hazardní hry jsou velmi často provozovány neziskovými organizacemi, aby tak financovaly svojí činnost. Jen výjimečně profituje na výnosech z loterií a podobných her stát, tak jak je vládou navrhováno.

 

Stát vytvoří vlastní dotační program z vybraných peněz pro NNO.

Ministr financí navrhuje, že z části získaných prostředků ze zdanění loterijních společností vytvoří dotační titul pro neziskové organizace. Považuji tuto věc za velmi nestandardní a rizikovou, a to z těchto důvodů:

 

  • velká administrativní náročnost, žádosti by musely splňovat Pravidla pro dotační řízení
  • nebezpečí korupce - rozhodování o tom, která nezisková organizace získá prostředky na veřejně prospěšné účely od provozovatelů loterijních her je dnes oproštěno od korupce, a to z definice věci
  • stát by začal ovládat neziskové organizace, které by již nemohly být nezávislé
  • mimo veřejné rozpočty by již nebyly k dispozici téměř žádné nezávislé zdroje financování neziskového sektoru. Velcí výrobci a banky mají svoje nadace a často podporují aktivity, které jim v budoucnu mohou nějak prospět v jejich podnikání, získáním zajímavých kontaktů apod. Pro malé firmy není sponzoring zajímavý.

 

 

V ČR již kromě loterií nejsou jiné velké možnosti nezávislé podpory neziskových aktivit. Již dlouho se mluví o daňových asignacích, ale vláda ani ministerstvo financí žádný takový zákon nepřipravují.  Možná, že skutečně jde o to, podřídit NNO důkladnému státnímu dozoru a přes zdroje financování je to určitě nejjednodušší. Vrátíme se tak před rok 1989, kdy stát zcela ovládal tento sektor společnosti.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením, vyzývá všechna občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, sportovní organizace a další subjekty, které jsou částečně financovány z loterijních společností, aby se připojily k naší výzvě a apelovaly na vládu ČR a Parlament ČR, aby, pokud chce trvat na zdanění hazardních her, nejprve zajistila jiné zdroje nezávislého financování neziskového sektoru. Opět připomínám, že jde o částku 3.53 mld. Kč, o kterou by nás tímto stát připravil, aniž ji jakýmkoliv způsobem hodlá nahradit

Prosíme, abyste svůj zájem o společný postup v této věci sdělili na adresu . Jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné, abychom spojili svoje síly.

V Praze 30. srpna 2011

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím o jednání Výboru pro sociální politiku

Zpráva o jednání Výboru pro sociální politiku

poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dne 30. 8. 2011 se účastnil JUDr. Jan Hutař jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Šlo o jednání, na němž měly být zapracovány pozměňovací návrhy, včetně těch, které vzešly ze slyšení veřejnosti dne 25. 8. 2011. Jednání výboru bylo výrazně poznamenáno tím, že poslancům opozice (ČSSD a KSČM) byly pozměňovací návrhy předány až při zasedání, takže na rozdíl od  koaličních poslanců neměli možnost se s nimi dříve seznámit a posoudit, zda a které návrhy, podané dne 25. 8. 2011, jsou předloženy. Na tuto skutečnost reagovaly kluby obou stran tím, že jejich poslanci se účastnili pouze obecné rozpravy a po jejím ukončení k projednávaným zákonům (tisky 372 – 374) jednání opustili.

Z hlediska NRZP ČR byly klíčové tři body pozměňovacích návrhů vycházející z dohody s MPSV ČR.

  1. Vyčlenění pozměňovacího návrhu na sjednocení částky na mobilitu z komplexního pozměňovacího návrhu předloženého skupinou poslanců ve složení Lenka Kohoutová, PhDR. Martin Vacek, Mgr. Martin Čechovský, Mgr. Dagmar Navrátilová, MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Gabriely Peckové do samostatného návrhu tak, aby mohl být hlasován odděleně s tím, že se MPSV jako předkladatel vyjádří proti návrhu. Jedná se totiž o to, že skupina poslanců ve svém rozsáhlejším návrhu navrhla, aby příspěvek na mobilitu byl vyplácen pouze v jedné výši, a to 400,- Kč měsíčně. Dohodnutá výše příspěvku na mobilitu s MPSV ČR byla na částce 600,- Kč měsíčně  u majitelů a provozovatelů motorových vozidel  a 250,- Kč měsíčně, u ostatních příjemců příspěvku na mobilitu.
  1. Stejný postup byl dohodnut i v případě pozměňovacího návrhu téže skupiny navrhovatelů, týkající se výplaty příspěvku na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb.

MPSV ČR dodrželo dohodu uzavřenou s NRZP ČR a k oběma  návrhům dalo negativní stanovisko. Přes toto negativní stanovisko však výbor oba pozměňovací návrhy přijal, a to hlasy poslankyň a poslanců: L. Kohoutová (ODS), Mgr. Ing. I. Řápková (ODS),  MUDr. G. Pecková (TOP 09), Ing. M. Jeník (ODS), Mgr. J. Čechovský (ODS) a J. Eček (TOP 09). Poslankyně MUDr. J. Chalánková (TOP 09) požádala o vyškrtnutí ze seznamu předkladatelů s odůvodněním, že stejně jako opoziční poslanci neměla možnost se s návrhem podrobně seznámit a při hlasování se, stejně jako poslanci VV Mgr. D. Navrátilová a PhDr. Martin Vacek, předseda výboru, hlasování zdržela. K přijetí těchto změn došlo přesto, že pan JUDr. Jan Hutař v rámci obecné rozpravy vystoupil a upozornil na to, že tyto změny jsou pro NRZP ČR naprosto nepřijatelné.

  1. V rámci dohody s MPSV ČR byl schválen náš návrh na změnu bodu 4, písmene b) Přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Návrh spočívá v odstranění taxativní hodnoty IQ 34 a změny ustanovení tak, aby bylo možno zajistit širší přístup žadatelů k příspěvku na zakoupení motorového vozidla nejen pro hraniční případy, ale i na případy, kdy duševní porucha, např. autismus narušuje racionální myšlení na úroveň člověka s mentální retardací.

Z dalších přijatých změn stojí za zmínku změna částek u příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti (příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z původně navrhovaných 6 000 + 4 000 Kč na 8 000,- Kč + 2 000,- Kč měsíčně. Současně byl přijat návrh, aby příspěvek na nákup motorového vozidla byl poskytován jednou za 10 let, a to v maximální výši 200 000,- Kč. Tento návrh nebyl s nikým konzultován.

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že poslanci Výboru přijali především změnu příjemce příspěvku na péči, je nezbytné vyvinout maximální úsilí a psát všem poslancům, že tento návrh je pro nás zásadně nepřijatelný. Budu hovořit ještě s ministrem J. Drábkem, aby se pokusil poslancům vše vysvětlit tak, aby pro uvedený návrh v Poslanecké sněmovně nehlasovali. Spoléhám na vaši spolupráci.


Přeji Vám všechno dobré.


S pozdravem

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel