Aktuality

Informace č.: 33 - 2018 (Zákon o sociálních službách + LPS + renty)

Vážení přátelé,

25. 4. 2018 Senát schválil novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to poměrně rozsáhlá novela zákona. Jejím cílem je lepší orientace pro klienty, kam se mají obrátit a kdo jim pomůže zajistit v konkrétní situaci pomoc a podporu. Mění se proces registrace poskytovatelů sociálních služeb, který má odstranit funkční a procesní nedostatky. Novela zákona by měla být pro klienty přehlednější a měla by odstranit nadbytečnou administrativu. Novela zákona současně prodlužuje dobu, kdy zůstává zachován nárok na výplatu této dávky i po dobu hospitalizace této osoby, která je závislá na péči jiné osoby tak, aby nedošlo k výpadku příjmů domácnosti. Dále se vymezuje pojem sociální šetření pro účely příspěvku na péči a toto nové vymezení by mělo urychlit řízení o příspěvku na péči. Zákon navrhuje zvýšení částky příspěvku na péči ve IV. stupni, a to jako náhradní řešení k návrhu na finanční zajištění celodenní asistence osob ve IV. stupni závislosti. Část zákona by měla vstoupit v účinnost od 1. 7. 2019, další část zákona vstoupí v platnost až 1. 7. 2020. Je to proto, aby Úřad práce ČR a další instituce se mohly připravit na změny, které zákon obsahuje. Návrh novely zákona o sociálních službách je částečně podobný návrhu, který předkládala paní ministryně M. Marksová v loňském roce, a který již nebyl schválen. Senátní návrh však neobsahuje ty části, které byly nejvíce kritizovány, a to především rozšíření sociálních služeb na rodinnou politiku a OSPOD. Zákon nyní bude předán Poslanecké sněmovně, která jej musí projednat ve třech čteních. Je nepochybné, že projednávání zákona v Poslanecké sněmovně bude poměrně složité už proto, že vláda k návrhu vyjádřila negativní stanovisko. V odkazu pod textem najdete návrh zákona, který schválil Senát. 

Vážení přátelé, ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku, který se zabýval Lékařskou posudkovou službou. MPSV ČR mělo poslancům předložit návrhy na řešení krizové situace LPS. Jak se ukázalo, MPSV ČR nemá ucelenou představu řešení komplexu problémů v LPS. Od 1. 1. 2019 by mělo posudkovou službu opustit 100 lékařů posudkové služby, protože překročí věk 70 let a služební zákon omezuje maximální věk pracovníků ve státní službě na 70 let. Předseda NRZP ČR uvedl ve svém vystoupení na jednání Výboru pro sociální politiku, že pokud chce MPSV ČR provést například změnu Zákona o státní službě, aby vyjmul posudkové lékaře ze státní služby, tak musí co nejrychleji takový návrh zákona předložit. Poslanci Výboru uložili MPSV ČR do konce května předložit časovou posloupnost jednotlivých kroků řešení problémů v posudkové službě. 

Vážení přátelé, znovu Vám připomínáme, že Poslanecká sněmovna bude buď příští týden nebo další týden hlasovat ve třetím čtení o novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato novela řeší vztah minimální mzdy a výplaty náhrad za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jedná se o tisk č. 91. K tomuto návrhu zákona podal pan poslanec Vít Kaňkovský pozměňovací návrh, který upřesňuje, že minimální mzda, jako fiktivní mzda u lidí v evidenci Úřadu práce jako uchazečů o zaměstnání, se bude počítat vždy taková minimální mzda, která byla při přiznání renty. Prosíme Vás, abyste oslovili Vaše poslance s tím, že je poprosíte o podporu pozměňovacího návrhu pana poslance V. Kaňkovského. Již jsme Vás jednou poprosili o intervenci poslanců Vašeho kraje. Pro řadu lidí je velmi důležité, aby pozměňovací návrh poslanci schválili. 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 32 - 2018 (Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech)

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem Vám posíláme novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Novela reaguje na Nařízení Komise EU č. 2016/161 z 2. 10. 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu.

Jádrem úpravy je stanovení pravidel pro ověřování pravosti a neporušenosti balení léčivých přípravků, kdy ochranné prvky tvoří dva prvky umístěné na obalu humánního léčivého přípravku. Prvním je jedinečný identifikátor, tj. unikátní sekvence nesená dvourozměrným čárovým kódem, umožňující ověření pravosti a identifikaci jednotlivého balení léčivého přípravku, na němž je vytištěna. Druhým pak je tzv. prostředek k ověření manipulace s obalem, kde se jedná o ochranný prvek - bezpečnostní pojistku - umožňující ověřit, zda bylo s obalem léčivého přípravku manipulováno.

Návrh je projednáván ve zkráceném meziresortním připomínkovým řízením, proto Vás prosím o Vaše případné připomínky nejdéle do 1. 5. 2018. Připomínky posílejte na adresu .

Přeji Vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA, NOVELA ZÁKONA, PLATNÉ ZNĚNÍ, PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA, ROZDÍLOVÁ TABULKA

 

logo_opz

 

Informace č.: 31 - 2018 (Usnesení RV NRZP ČR k zdravotnickým prostředkům)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 19. 4. 2018 zasedal Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Výbor zhodnotil legislativní činnost NRZP ČR a zabýval se především přípravou novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Výbor podpořil všechny pozměňovací návrhy, které NRZP ČR vznesla ve vnějším připomínkovém řízení a zároveň přijal následující usnesení:

Usnesení

RV NRZP ČR žádá ministra zdravotnictví ČR pana Adama Vojtěcha, aby akceptoval změnu § 16, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, navrženou NRZP ČR, která rozšiřuje podmínku jediné možnosti léčby na prokazatelně nejúčinnější možnost léčby. Tito pacienti tak budou moci požádat o mimořádnou úhradu léčby i v případě, kdy jejich dosavadní léčba je neúčinná, nebo je pro ně zbytečně zatěžující, či dobu jejich léčení značně prodlužující a jejich léčba bude hrazena.

NRZP ČR dále žádá ministra zdravotnictví, aby nová zákonná úprava registrace a úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, která je nyní projednávána, nevedla ke zhoršení současného stavu v dostupnosti zdravotnických prostředků pro pojištěnce. Předpokládáme naopak, že nová úprava umožní jejich snazší dostupnost. Očekáváme, že nová právní úprava bude akceptovat, že zdravotnický prostředek, u kterého část ceny uhradí pacient, bude převeden přímo do jeho vlastnictví a z veřejného zdravotního pojištění budou pacientovi hrazeny nezbytné opravy takového zdravotnického prostředku po dobu trvání celé jeho směrné užitné doby.

Republikový výbor zároveň doporučil, aby usnesení bylo zasláno ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se žádostí o schůzku a jednání v této věci. Mimo připomínky, které naleznete v odkaze pod textem, se na nás obrátily neslyšící osoby s problémem řečového procesoru při první implantaci kochleárního implantátu. Dále se na nás obrací další spolky a chtějí pomoci s některými svými zásadními pozměňovacími návrhy. Chceme s panem ministrem projednat všechny takové připomínky.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel