Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Kolik dní má jeden kalendářní týden ?
(jde jen o kontrolní údaj, aby nedocházelo k technickému spamování prostřednictvím jiných počítačů)
Joomla : NRZP
stejna_sance
soc.sluzby.plzen
logoHK
stejna_sance
opel-handycars-280x120
labskastezka
baner_fmily_mini
logo_cb
logo-npu
banner dtest
ztp_energie
Ombudsman-pro-zdravi-logo-ctvercove-new
Disway_logotype
logo-kr-zlin
stejna_sanceEuroklíč
moravskoslezsky-kraj-logo
logo_kraj_hradec
logo-pardubickykraj

Aktuality

Informace č.: 62 - 2017 (Senát schválil dlouhodobé pojistné a novelu zákona o zaměstnanosti)

Vážení přátelé, 

dnes, to je 16. 8. 2017, Senát projednával několik zákonů, které se dotýkají osob se zdravotním postižením.

Prvním zákonem, který Senát schválil, je novela zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon, mimo jiných ustanovení, zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době, bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. 

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obava z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. 

O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden. Po splnění podmínek nároku na tuto dávku bude moci být dlouhodobé ošetřovné přiznáno nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat. 

Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. 

Zákon byl přijat velkou většinou senátorek a senátorů. Proti návrhu se postavil pouze klub ODS, který hlasoval proti nebo se hlasování zdržel. Velmi podivné bylo chování paní senátorky Daniely Filipiové, která, jako osoba se zdravotním postižením, by se měla v této problematice dobře orientovat. Paní senátorka aktivně vystupovala proti tomuto zákonu již na jednání sociálně zdravotního výboru v Senátu a i na plénu při závěrečném hlasování hlasovala proti přijetí zákona. 

Druhým zákonem, který dnes Senát schválil, je novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Současně s tímto zákonem se mění ještě zákon o inspekci práce. 

Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce, s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, které systém podpory nezneužívaly. V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“). 

Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek, protože tím se má právě eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není. 

Velkou komplikací této novely zákona o zaměstnanosti je skutečnost, že v Poslanecké sněmovně nebyl přijat pozměňovací návrh, který zvyšoval příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souvislosti s tím, jak se dorovnala minimální mzda pro zdravotně postižené s tou minimální mzdou klasickou. A to by znamenalo pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP velký problém. Senát již na projednávání zákona ve výboru schválil pozměňovací návrh, který dorovnává příspěvek podle § 78, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to do výše 13 000,- Kč měsíčně na jednoho pracovníka. Snižuje se výrazně administrativa, protože například u plných úvazků bude moci být využito až 12 000,- Kč na mzdy a 1000,- Kč na zvýšené náklady v souvislosti se zaměstnáváním více než 50 % OZP. Při nižších úvazcích budou moci být prostředky využity například na asistenty, dopravu do zaměstnání a podobně. 

Senát návrh novely zákona o zaměstnanosti schválil i s pozměňovacím návrhem. To znamená, že zákonem se bude ještě zabývat Poslanecká sněmovna na své zářijové schůzi, aby schválila zákon buď v senátní verzi, nebo potvrdila původní návrh zákona. Pokud by Poslanecká sněmovna neschválila novelu zákona tak jak ji schválil Senát, došlo by ke snížení podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP.

 

Vážení přátelé, je možné, že v této souvislosti Vás v září požádáme o pomoc s apelem na poslance, aby návrh zákona schválili.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 61 - 2017 (Upřesnění informací o zvláštním vlaku na REHAPROTEX)

Vážení přátelé,

v informaci č. 58-2017 jsme Vás informovali o mimořádném vlaku pro osoby se zdravotním postižením na veletrh REHAPROTEX. Tuto informaci nyní upřesňujeme. 

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017 na veletrh REHAPROTEX. Vlak vyjede z Prahy hlavního nádraží v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha hlavní nádraží 6:15, Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. Odjezd zpět do Prahy bude z Brněnského Výstaviště v 16:30 hodin. Zastávky v jednotlivých nádražích na cestě zpět budou v tyto časy: Brno Dolní nádraží 17:05, Svitavy 18:27, Česká Třebová 18:42, Pardubice hlavní nádraží 19:21, Kolín 19:46, Praha Libeň 20:20 a Praha hlavní nádraží 20:28. 

Ve všech stanicích vlak zastaví na cca 5 minut – takto krátký pobyt i pro případy nástupu vozíčkářů je možný jen díky použití nízkopodlažního vlaku  InterPanter. To znamená, že vlak nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je samozřejmě podstatně rychlejší. 

Vlak bude uveden v informačních systémech stanice, aby cestující našli správné nástupiště a správný vlak. Hlášen bude jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, tak mu bude jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle Tarifu ČD, na které prokáže nárok. 

Pokud však bude kapacita pro vozíčky vyčerpána, pak nebude předem neobjednaný člověk na vozíku moci do vlaku nastoupit. Proto je nutné, aby všichni byli řádně předem nahlášeni.

Zájemci budou přihlášky posílat na GŘ ČD se svými požadavky na objednávku na paní Naďu Bluďovskou email: , telefon: 972 232 387, a to od 31. 7. 2017 do 10. 9. 2017. Telefon je však možné použít k objednání přepravy pouze v nejnutnějším případě, pokud nemají zájemci k dispozici email.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

  1. Jméno a příjmení Cestujícího TP, ZTP nebo ZTP/P – přeprava za Zvláštní tarif
  2. Jméno a příjmení Průvodce ZTP nebo ZTP/P – přeprava ZDARMA
  3. Jméno a příjmení Spolucestujícího 1 – přeprava za Zvláštní tarif
  4. Jméno a příjmení Spolucestujícího 2 – přeprava za Zvláštní tarif
  5. Přeprava na vozíku – ANO/NE
  6. Typ vozíku – elektrický / mechanický
  7. Cestující na vozíku zvládne použít WC, na které není možné vjet s vozíkem – ANO/NE
  8. Cesta TAM i ZPĚT – ANO/NE
  9. Cesta jen TAM – ANO/NE

10.  Cesta jen ZPĚT – ANO/NE

 

Paní Naďa Bluďovská následně zadá do objednávkového systému a případně provede korekci objednávky přímo s cestujícími.

Informace o schopnosti vozíčkáře použít WC vozíkům nepřístupné nám pomůže ve směřování cestujících do konkrétních vozů vlaku InterPanter. Upozorňujeme, že do prostoru, u kterého je WC pro vozíčkáře, se vejde maximálně 8 lidí na vozících. Tito lidé se tedy dostanou na WC i s vozíky. Na druhou plošinu u „normálního“ WC, se vejde maximálně 6 lidí na vozících, ale s vozíky není možné na WC vjet. To znamená, že tito lidé na vozících musí být schopni udělat několik kroků, aby se na WC dostali.

Kapacita vlaku je omezená (185 míst pro sedící cestující a maximálně 14 míst pro vozíky). Objednávky budou přijímány postupně dle času jejich doručení a bude jim vyhověno pouze do vyčerpání kapacity vlaku! V případě velkého zájmu jsme již jednali s ČD o případném posílení vlaku.

Pokud jde o jízdné, tak jízdenky na vlak nebudou veřejně nabízeny k prodeji, vlaková četa bude mít k dispozici podklady z objednávkového systému.

Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně. 

 

Zvláštní jízdné

 

Cestující TP, ZTP

Cestující ZTP/P a průvodce

Spolucestující 1
+ 2 bez průkazu TP, ZTP a ZTP/P

Praha – Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

99 CZK

99 CZK
(průvodce 0 CZK)

99 CZK

Česká Třebová – Brno výstaviště a zpět

59 CZK

59 CZK
(průvodce 0 CZK)

59 CZK

Cestující mimo vyhlášené zvláštní jízdné zaplatí jízdné dle tarifu TR 10.

Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za výše uvedené Zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu).

Kapacitou pro vozíky myslíme především cestující na elektrických vozících, neboť cestující na mechanických vozících většinou dokáží přesednout na sedadlo a tyto mechanické vozíky je možné složit. Vozík pak nezabírá prostor nástupních plošin vlaku. Reálně je možné, aby se jízdy účastnilo více než 14 lidí na vozících.

Z Brna Dolní nádraží (vlaková cesta mimo nástupiště!) do Brna Výstaviště bude InterPanter tažen diesel lokomotivou, částečně „po silnici“ ulicemi Brna za standardního doprovodu Policií ČR. Rychlost vlaku 10 km/h.

Výstup/nástup cestujících a vozíčkářů na BVV je zajištěn přes provizorní dřevěné a pro tento účel speciálně postavené nástupiště.

Vážení přátelé, objednat si cestu vlakem u paní Nadi Bluďovské můžete již odedneška. Prosím, abyste upřednostňovali objednávku e-mailem a telefon použili pouze v krajním případě. Paní Bluďovská má i jiné povinnosti a evidence účastníků vlaku je nad rámec jejích povinností. Proto je důležité, abychom ji evidenci účastníků co nejvíce usnadnili.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 60 - 2017 (Příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen)

Vážení přátelé,

na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se často obracíte s dotazem, kdy bude schváleno zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí na 19 200,- Kč. I když jsme už jednou sdělovali, že novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nebude schválena, tak přesto jsme pořád kontaktováni, abychom v této věci něco udělali.

 

Novela zákona o sociálních službách byla vládou předána do Poslanecké sněmovny o rok později, než určoval legislativní plán vlády. Již v prvním čtení se ukázalo, že návrh zákona nemá příliš velkou podporu poslanců, protože prodloužili dobu pro projednávání ve druhém čtení a zároveň určili, že kromě Výboru pro sociální politiku se mají návrhem zákona zabývat další dva výbory.

 

Návrh zákona obsahuje dva zásadní a velmi problematické body, a to významnou změnu sociálně právní ochrany dětí a významnou změnu v paliativní péči. To jsou dva kontroverzní návrhy, které řada poslanců, a my se domníváme, že oprávněně, kritizuje. Výbor pro sociální politiku se návrhem novely zákona o sociálních službách zabýval v červenci a doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona neschválila. Protože se jedná o tzv. garanční výbor, tak je zcela jisté, že Poslanecká sněmovna skutečně návrh zákona zamítne. Návrh na zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč byl do zákona včleněn až na poslední chvíli, a to pod tlakem NRZP ČR, která odmítla původní návrh, že u osobní asistence by dostávali vyšší dotace poskytovatelé osobní asistence. My jsme přesvědčivě argumentovali, že posílení poskytovatelů osobní asistence nepovede ke zlepšení situace osob, o které pečují rodinní příslušníci, a že tam je vlastně situace nejhorší.

 

Vážení přátelé, Poslanecká sněmovna by se měla návrhem novely zákona o sociálních službách opět zabývat na své zářijové schůzi. Jedná se však pravděpodobně o poslední schůzi v tomto volebním období. Domníváme se, že Poslanecká sněmovna návrh zákona ani neprojedná, protože už by se stejně nestihlo třetí čtení návrhu zákona. Znamená to, že zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí skutečně nebude schváleno.

 

Vážení přátelé, velmi nás mrzí, že nebude zvýšen příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí, protože velmi dobře víme, v jaké obtížné situaci tyto rodiny jsou. Doufejme, že se nám podaří po volbách tento návrh znovu zvednout a prosadit.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel